Get Adobe Flash player

 

CONCURS POST VACANT – îngrijitor curăţenie

A N U N Ţ

În temeiul art.26.alin.7 din Legea nr.284/2010 a salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi în temeiul prevederilorH.G.nr.286/2011 actualizat  cu H.G. nr.1027/11.11.2014  –Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” din Orăştie  anunţă scoaterea la CONCURS a două  posturi contractuale vacante de ÎNGRIJITOR CURĂŢENIE I (normă întreagă, perioadă nedeterminată)

Condiţii de participare :

• 1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: Absolvent a 8 clase

2. • Domenii de competenţă :

 • Dezinfectarea cu pastile de cloramină
 • Răspunde în faţa conducerii şcolii, a administratorului şi a personalului de control al Poliţiei sanitare de modul în care a efectuat curăţenia în sectorul repartizat de conducerea şcolii.
 • Efectuează necesar de materiale de curăţenie pe care îl transmite administratorului.
 • Fişa postului care cuprinde atribuţiile complete poate fi consultată la sediul Colegiului Naţional „Aurel Vlaicu” din Orăştie în perioada de înscriere;

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs :

 1.  cerere de înscriere
 2.  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3.  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4.  carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5.  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6.  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7.  curriculum vitae;

Dosarele pentru înscriere la concurs se depun la secretariatul Colegiului  în perioada 5-11 iunie 2015 , la secretarul comisiei de concurs, între orele 13,00 – 15,00 .

Concursul va avea loc în data de 15.06.2015, începând cu ora 9,00 la sediul școlii.

 • proba scrisă: ora 9,00

Publicarea rezultatelor în data de 16.06.2015, ora 8,00

Primirea eventualelor contestaţii în data de 16.06.2015 , între orele 8,30 – 12,00

Rezultatele la contestaţii în data de 17.06.2015  , ora 8,00

Proba practică în data de 17.06.2015, ora 9,00

Interviu în data de 17.06.2015, ora 11,00

Informaţii suplimentare la secretariatul colegiului   din str. G.Lazăr, nr 8,– telefon:0254-241196

Bibliografie :

 

 

DIRECTOR,

PROF.IONICĂ MIRCEA