Get Adobe Flash player

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 1/45

REGULAMENT-CADRU din 31 august 2020de organizare și funcționare a unităților de învățământ

preuniversitar

EMITENT MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 septembrie 2020

Notă

Aprobat prin ORDINUL nr. 5.447 din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea

I, nr. 827 din 9 septembrie 2020.

Titlul I Dispoziții generale

Capitolul I Cadrul de reglementare

Articolul 1

(1) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,

denumit în continuare regulament, reglementează organizarea și funcționarea unităților de învățământ

preuniversitar, denumite în continuare unități de învățământ, în cadrul sistemului de învățământ din

România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și se aplică în toate unitățile de

învățământ.

(2) Unitatea de învățământ se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legislației

în vigoare, ale prezentului regulament, ale propriului regulament de organizare și funcționare și

ale regulamentului intern.

(3) În baza legislației în vigoare și a prezentului regulament, Ministerul Apărării Naționale,

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile

apărării, informațiilor, ordinii publice și securității emit reglementări specifice privind

organizarea și funcționarea unităților de învățământ liceal și postliceal din domeniul respectiv.

(4) În unitățile de învățământ-pilot, experimentale și de aplicație se respectă prevederile

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a școlilor-pilot, experimentale și de aplicație.

Articolul 2

(1) În baza prezentului regulament, a actelor normative și/sau administrative cu caracter normativ

care reglementează drepturile și obligațiile beneficiarilor primari ai educației și ale personalului

din unitățile de învățământ, precum și a contractelor colective de muncă aplicabile, unitățile de

învățământ își elaborează propriul regulament de organizare și funcționare.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ conține reglementări cu

caracter general, în funcție de tipul acesteia, precum și reglementări specifice fiecărei unități de

învățământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ se elaborează de

către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, numit prin

hotărârea consiliului de administrație, fac parte și reprezentanți ai organizațiilor sindicale, ai

părinților și ai elevilor desemnați de către consiliul reprezentativ al părinților/asociația

părinților, respectiv de consiliul școlar al elevilor.

(4) Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și

modificările ulterioare ale acestuia se supun spre dezbatere în consiliul reprezentativ al

părinților și asociației părinților, acolo unde există, în consiliul școlar al elevilor și în

consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și

nedidactic.

(5) Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și modificările

ulterioare ale acestuia se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație.

(6) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ se

înregistrează la secretariatul unității. Pentru aducerea la cunoștința personalului unității de

învățământ, a părinților și a elevilor, regulamentul de organizare și funcționare a unității de

învățământ se afișează pe site-ul unității de învățământ.

(7) Educatoarele/Învățătorii/Institutorii/Profesorii pentru învățământul preșcolar/primar/Profesorii

diriginți au obligația de a prezenta la începutul fiecărui an școlar elevilor și părinților

regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ.

(8) Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ poate fi revizuit anual sau

ori de câte ori este nevoie.

(9) Respectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ

este obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ

constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.

(10) Regulamentul intern al unității de învățământ conține dispozițiile obligatorii prevăzute la

art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările

ulterioare, și în contractele colective de muncă aplicabile și se aprobă prin hotărâre a consiliului

de administrație, după consultarea reprezentanților organizațiilor sindicale care au membri în

unitatea de învățământ, afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de

activitate învățământ preuniversitar.

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 2/45

(11) Respectarea prevederilor regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de

învățământ preuniversitar de către personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic și elevi, este

obligatorie. Nerespectarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de

învățământ preuniversitar constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale.

Capitolul II Principii de organizare și finalitățile învățământului preuniversitar

Articolul 3

(1) Unitățile de învățământ se organizează și funcționează pe baza principiilor stabilite în

conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Conducerile unităților de învățământ își fundamentează deciziile pe dialog și consultare,

promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al elevului și

asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a

acestora, în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare.

Articolul 4

Unitățile de învățământ se organizează și funcționează independent de orice ingerințe politice sau

religioase, în incinta acestora fiind interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni

politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios,

precum și orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială,

care pun în pericol sănătatea, integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor sau a

personalului din unitate.

Titlul II Organizarea unităților de învățământ

Capitolul I Rețeaua școlară

Articolul 5

Unitățile de învățământ autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate fac parte din rețeaua

școlară națională, care se constituie în conformitate cu prevederile legale.

Articolul 6

(1) În sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ autorizate să funcționeze

provizoriu/acreditate dobândesc personalitate juridică, în conformitate cu prevederile legislației

în vigoare.

(2) Unitatea de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică (PJ) are următoarele elemente

definitorii:

a) act de înființare - ordin de ministru/hotărâre a autorităților administrației publice locale sau

județene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens și care respectă

prevederile legislației în vigoare;

b) dispune de patrimoniu, în proprietate publică/privată sau prin administrare/comodat/închiriere

(sediu, dotări corespunzătoare, adresă);

c) cod de identitate fiscală (CIF);

d) cont în Trezoreria Statului/bancă - pentru unitățile de învățământ particular;

e) ștampilă cu stema României și cu denumirea actualizată a Ministerului Educației și Cercetării,

denumit în continuare ministerul, și cu denumirea exactă a unității de învățământ corespunzătoare

nivelului maxim de învățământ școlarizat;

f) domeniu web.

(3) Fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică are conducere, personal și buget

proprii, întocmește situațiile financiare, dispunând, în limitele și condițiile prevăzute de

legislația în vigoare, de autonomie instituțională și decizională.

(4) O unitate de învățământ poate avea în componența sa una sau mai multe structuri școlare

arondate, fără personalitate juridică, a căror activitate se desfășoară într-un alt imobil.

Articolul 7

În vederea creșterii calității educației și a optimizării gestionării resurselor, unitățile de

învățământ și autoritățile administrației publice locale pot decide înființarea consorțiilor

școlare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 8

(1) Inspectoratele școlare stabilesc, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, după

consultarea reprezentanților unităților de învățământ și a autorităților administrației publice

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 3/45

locale, circumscripțiile unităților de învățământ care școlarizează grupe și/sau clase de nivel

antepreșcolar, preșcolar, primar și gimnazial, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Circumscripția școlară este formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea unității de

învățământ și arondate acesteia, în vederea școlarizării antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor.

(3) Unitățile de învățământ școlarizează în învățământul antepreșcolar, preșcolar, primar și

gimnazial, cu prioritate, în limita planului de școlarizare aprobat, copiii/elevii care au

domiciliul în circumscripția școlară a unității de învățământ respective. Înscrierea se face în urma

unei solicitări scrise din partea părintelui sau a reprezentantului legal.

(4) Părintele sau reprezentantul legal are dreptul de a solicita școlarizarea copilului la o altă

unitate de învățământ decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea se face în urma unei

solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal și se aprobă de către

consiliul de administrație al unității de învățământ la care se solicită înscrierea, în limita

planului de școlarizare aprobat, după asigurarea școlarizării elevilor din circumscripția școlară a

unității de învățământ respective. Prin excepție, înscrierea în clasa pregătitoare se face conform

metodologiei specifice, elaborate de minister.

Capitolul II Organizarea programului școlar

Articolul 9

(1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.

(2) Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor și a

sesiunilor de evaluări, examene și concursuri naționale se stabilesc prin ordin al ministrului

educației și cercetării.

(3) În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale,

cursurile școlare față în față pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor

aplicabile.

(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:

a) la nivelul unor formațiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unității de învățământ, precum și

la nivelul unității de învățământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de

administrație al unității, cu informarea inspectorului școlar general/al municipiului București,

respectiv cu aprobarea inspectorului școlar general și informarea Ministerului Educației și

Cercetării;

b) la nivelul grupurilor de unități de învățământ din același județ/municipiul București - la

cererea inspectorului școlar general, cu aprobarea ministerului;

c) la nivel regional sau național, prin ordin al ministrului educației și cercetării ca urmare a

hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, respectiv

Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CJSU/CNSU), după caz.

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare

prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ.

(6) În situații excepționale, ministrul educației și cercetării poate emite instrucțiuni și cu alte

măsuri specifice în vederea continuării procesului educațional.

(7) Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a antepreșcolarilor,

preșcolarilor și a elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar se realizează cu respectarea

prevederilor legale în vigoare.

(8) În situații excepționale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă, Ministerul

Educației și Cercetării elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de

organizare și desfășurare a activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului.

Articolul 10

(1) În perioada vacanțelor, în unitățile de învățământ cu nivel preșcolar se pot organiza activități

educative cu copiii, cu avizul direcției de sănătate publică.

(2) În vederea participării la activitățile educative menționate la alin. (1), părinții și unitatea

de învățământ încheie pentru perioada respectivă contract educațional conform anexei la prezentul

regulament.

Articolul 11

(1) În unitățile de învățământ, cursurile se pot organiza în forma de învățământ cu frecvență sau în

forma de învățământ cu frecvență redusă.

(2) Forma de învățământ cu frecvență poate fi organizată în program de zi sau seral.

(3) Învățământul primar funcționează, de regulă, în programul de dimineață. Pentru unitățile de

învățământ care funcționează în cel puțin două schimburi, programul este stabilit de consiliul de

administrație al unității de învățământ.

(4) Cursurile pentru elevii din clasa pregătitoare și din clasele I și a II-a nu vor începe înainte

de ora 8,00 și nu se vor termina mai târziu de ora 14,00.

(5) În învățământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare

oră și o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare și la clasa I,

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 4/45

activitățile de predare-învățare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat

activităților liber alese, recreative.

(6) În situațiile în care clasele din învățământul primar funcționează împreună cu alte clase din

nivelurile superioare de învățământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele cinci minute

se organizează activități de tip recreativ.

(7) Pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și din învățământul postliceal,

ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs

se poate stabili o pauză de 15-20 de minute.

(8) În situații speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, pe

o perioadă determinată, durata orelor de curs și a pauzelor poate fi modificată, la propunerea

motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administrație al unității de învățământ,

cu informarea inspectoratului școlar.

Articolul 12

(1) Durata și structura anului de studiu, alcătuirea schemei orare, precum și organizarea procesului

de învățământ în cadrul programului „A doua șansă“ sunt reglementate prin metodologie specifică,

aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(2) În urma analizei de nevoi întreprinse de consiliul de administrație privind resursele existente

(umane, financiare și materiale) din unitatea de învățământ, o comisie propune o ofertă sub formă de

pachete educaționale pentru programul „Școala după școală“, conform metodologiei aprobate prin ordin

al ministrului educației și cercetării. Programul „Școala după școală“ se organizează prin decizia

consiliului de administrație al unității de învățământ, cu avizul inspectoratului școlar.

Capitolul III Formațiunile de studiu

Articolul 13

(1) În unitățile de învățământ, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu și se

constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administrație, conform

prevederilor legale.

(2) În situații excepționale, pe baza unei justificări corespunzătoare din partea consiliului de

administrație al unității de învățământ, unitățile de învățământ pot organiza formațiuni de studiu

sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administrație al

inspectoratului școlar. În această situație, consiliul de administrație al unității de învățământ

are posibilitatea de a consulta și consiliul clasei, în vederea luării deciziei.

(3) În localitățile în care există cerere pentru forma de învățământ în limba maternă a unei

minorități naționale, formațiunile de studiu pot funcționa sub efectivul minim sau peste efectivul

maxim, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Activitatea de învățământ în regim simultan se reglementează prin ordin al ministrului educației

și cercetării.

(5) Ministerul stabilește, prin reglementări specifice, disciplinele de învățământ/modulele la care

predarea se face individual sau pe grupe de elevi.

(6) În situații temeinic motivate, în unitățile de învățământ liceal și profesional în care numărul

de elevi de la o specializare/calificare profesională/un domeniu de pregătire profesională este

insuficient pentru alcătuirea unei clase, se pot organiza clase cu dublu profil sau dublă

specializare/calificare. În unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământ

profesional și tehnic, inclusiv dual, în care numărul de elevi de la o calificare profesională este

sub efectivele prevăzute în Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare, se pot organiza clase cu maximum trei grupe cu calificări diferite.

(7) Clasele menționate la alin. (6) se organizează pentru profiluri/domenii de pregătire

profesională/specializări/calificări la care disciplinele generale sunt comune, la solicitarea

consiliului de administrație al unității de învățământ, cu avizul inspectoratului școlar și

aprobarea ministerului.

(8) La disciplinele comune pentru toți elevii claselor menționate la alin. (6), activitatea se

desfășoară cu toată clasa, iar la disciplinele/modulele de specialitate activitatea se desfășoară pe

grupe.

(9) Consiliul de administrație poate decide constituirea de grupe pentru elevi din formațiuni de

studiu diferite care aleg să studieze aceleași discipline opționale, în conformitate cu prevederile

statutului elevului, cu încadrarea în numărul de norme aprobat.

Articolul 14

Învățământul special și special integrat pentru preșcolarii/elevii cu deficiențe ușoare și moderate

sau grave/profunde/severe/asociate se organizează individual, pe grupe sau clase cu efective

stabilite prin lege, în funcție de tipul și de gradul deficienței.

Articolul 15

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 5/45

(1) La înscrierea în învățământul gimnazial, liceal, profesional, inclusiv dual, se asigură, de

regulă, continuitatea studiului limbilor moderne, ținând cont de oferta educațională a unității de

învățământ.

(2) Conducerea unității de învățământ constituie, de regulă, formațiunile de studiu astfel încât

elevii să studieze aceleași limbi străine.

(3) În unitățile de învățământ în care constituirea formațiunilor de studiu nu se poate face cu

respectarea prevederilor alin. (2), conducerile unităților de învățământ asigură în program un

interval orar care să permită asocierea elevilor pentru studiul limbilor moderne.

(4) În situații temeinic motivate, la solicitarea scrisă a părinților sau a elevilor majori,

consiliul de administrație poate hotărî ordinea studierii limbilor moderne sau schimbarea lor.

(5) În cazurile menționate la alin. (4), conducerea unității de învățământ, în interesul superior al

elevului, poate să asigure un program de sprijin pentru elevii care nu au studiat limba modernă

respectivă sau nu se află la același nivel de studiu cu ceilalți elevi din clasă/grupă, cu

încadrarea în bugetul unității de învățământ.

Titlul III Managementul unităților de învățământ

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 16

(1) Managementul unităților de învățământ cu personalitate juridică este asigurat în conformitate cu

prevederile legale.

(2) Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de administrație, de

director și, după caz, de directori adjuncți.

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă,

după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, personalul didactic auxiliar,

personalul nedidactic, reprezentanții organizațiilor sindicale afiliate federațiilor sindicale

reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în

unitate, consiliul reprezentativ al părinților și asociația părinților, consiliul școlar al

elevilor, sucursalele asociațiilor reprezentative ale elevilor, acolo unde este cazul, autoritățile

administrației publice locale, precum și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în

susținerea învățământului profesional și tehnic, inclusiv dual și/sau în desfășurarea instruirii

practice a elevilor.

Articolul 17

Consultanța și asistența juridică pentru unitățile de învățământ se asigură, la cererea

directorului, de către inspectoratele școlare, prin consilierul juridic.

Capitolul II Consiliul de administrație

Articolul 18

(1) Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ.

(2) Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin

ordin al ministrului educației și cercetării.

(3) Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație, cu

excepția unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică care școlarizează

exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a învățământului dual, în care

președintele consiliului de administrație este ales dintre membrii acestuia cu majoritate simplă a

voturilor.

(4) Pentru unitățile de învățământ particular și confesional, conducerea consiliului de

administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori.

(5) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învățământ nu pot fi desemnate ca membri

reprezentanți ai părinților în consiliul de administrație al unității de învățământ, cu excepția

situației în care consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți nu pot desemna alți

reprezentanți.

(6) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații

excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace

electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.

Articolul 19

(1) La ședințele consiliului de administrație participă, de drept, cu statut de observatori,

reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ

preuniversitar din unitatea de învățământ.

(2) La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii, președintele

consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul consiliului școlar al

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 6/45

elevilor, care are statut de observator.

(3) Reprezentantul elevilor din liceu și din învățământul postliceal participă la toate ședințele

consiliului de administrație, având statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere

a elevului reprezentant în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar,

aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Capitolul III Directorul

Articolul 20

(1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu legislația

în vigoare.

(2) Funcția de director în unitățile de învățământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs

public, susținut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului național de experți în

management educațional. Concursul pentru ocuparea funcției de director se organizează conform

metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(3) Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării suplimentare,

după promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu

primarul unității administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de

învățământ, respectiv cu președintele consiliului județean, pentru unitățile de învățământ special.

Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este anexă la metodologia

prevăzută la alin. (2). Contractul de management administrativ-financiar poate fi modificat exclusiv

prin act adițional, cu acordul părților semnatare.

(4) Directorul încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general. Modelulcadru

al contractului de management educațional este anexă la metodologia prevăzută la alin. (2).

Contractul de management educațional poate fi modificat exclusiv prin act adițional, cu acordul

părților semnatare.

(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de

președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau național.

(6) În unitățile de învățământ cu predare și în limbile minorităților naționale, unul dintre

directori este un cadru didactic din rândul minorității respective. Respectarea criteriilor de

competență profesională este obligatorie.

(7) În unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, în care există și

clase cu predare în limba română, unul dintre directori este un cadru didactic care nu aparține

minorităților și care predă în limba română.

(8) Directorul unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea motivată a

consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre membrii

consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu

votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea unui audit de

către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al

inspectoratului școlar. În funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului

școlar, inspectorul școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului unității de

învățământ. Hotărârea revocării directorului unității de învățământ preuniversitar cu personalitate

juridică care școlarizează exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a

învățământului dual se ia prin vot secret de către 2/3 din membrii consiliului de administrație.

(9) Directorul unității de învățământ particular și confesional poate fi eliberat din funcție, la

propunerea consiliului de administrație, cu votul a 2/3 din membrii săi, prin decizia persoanei

juridice fondatoare.

(10) În cazul vacantării funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ,

conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de

sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul

învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, în baza avizului consiliului de

administrație al inspectoratului școlar și cu acordul scris al persoanelor solicitate.

Articolul 21

(1) În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele atribuții:

a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a

acesteia;

b) organizează întreaga activitate educațională;

c) răspunde de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ;

d) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel

național și local;

e) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării

unității de învățământ;

f) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și de securitate în muncă;

g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;

h) prezintă anual raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ; raportul este

prezentat în fața consiliului de administrație, a consiliului profesoral, în fața comitetului

reprezentativ al părinților și a conducerii asociației de părinți, acolo unde există; raportul este

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 7/45

adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar

județean/al municipiului București și postat pe site-ul unității de învățământ, în măsura în care

există, în termen de maximum 30 de zile de la data începerii anului școlar.

(2) În exercitarea funcției de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuții:

a) propune consiliului de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de execuție

bugetară;

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ;

c) face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unității de învățământ.

(3) În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții:

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;

b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine;

c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;

d) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post și

angajarea personalului;

e) aplică prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul

preuniversitar, precum și prevederile altor acte normative, elaborate de minister.

(4) Alte atribuții ale directorului sunt:

a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de

consiliul de administrație;

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o propune

spre aprobare consiliului de administrație; prin excepție, în unitățile de învățământ preuniversitar

care școlarizează elevi exclusiv în învățământ profesional și tehnic cu o pondere majoritară a

învățământului dual, directorul aprobă curriculumul în dezvoltare locală cu obligativitatea

consultării, în prealabil, a reprezentanților operatorilor economici implicați în instruirea

practică și pregătirea de specialitate a elevilor în calificarea respectivă;

c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul național de indicatori

pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar, și răspunde de introducerea datelor în

Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR);

d) propune consiliului de administrație, spre aprobare, regulamentul intern și regulamentul de

organizare și funcționare a unității de învățământ;

e) stabilește componența nominală a formațiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de

administrație;

f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și statul de personal

didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de administrație;

g) numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administrație,

profesorii diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare

și extrașcolare;

h) emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de numire a cadrului didactic,

membru al consiliului clasei, care preia atribuțiile profesorului diriginte, în condițiile în care

acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;

i) numește, în baza hotărârii consiliului de administrație, coordonatorii structurilor arondate, din

rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care își desfășoară activitatea în structurile

respective;

j) emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de constituire a comisiilor din

cadrul unității de învățământ;

k) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unității de învățământ și îl propune spre

aprobare consiliului de administrație;

l) propune consiliului de administrație, spre aprobare, calendarul activităților educative al

unității de învățământ;

m) emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de aprobare a regulamentelor de

funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice, sportive și cultural-artistice ale

elevilor din unitatea de învățământ;

n) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și

evaluare a tuturor activităților, care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre

aprobare consiliului de administrație;

o) asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învățământ, a

programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;

p) controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului

instructiv-educativ, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități educative

extracurriculare și extrașcolare;

q) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;

r) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în

colectivul unității de învățământ;

s) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile personalului didactic și ale

salariaților de la programul de lucru;

t) își asumă, alături de consiliul de administrație, rezultatele unității de învățământ;

u) numește și controlează personalul care răspunde de ștampila unității de învățământ;

v) răspunde de arhivarea documentelor unității de învățământ;

w) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea actelor

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 8/45

de studii, precum și de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea,

rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară;

x) aprobă procedura de acces în unitatea de învățământ al persoanelor din afara acesteia, inclusiv

al reprezentanților mass-mediei, în condițiile stabilite prin regulamentul de organizare și

funcționare al unității de învățământ. Reprezentanții instituțiilor cu drept de îndrumare și control

asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la procesul de monitorizare și

evaluare a calității sistemului de învățământ au acces neîngrădit în unitatea de învățământ;

y) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administrație;

z) propune spre aprobare consiliului de administrație suspendarea cursurilor la nivelul unor

formațiuni de studiu -grupe/clase sau la nivelul unității de învățământ, în situații obiective, cum

ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale;

aa) coordonează activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului la nivelul

unității de învățământ și stabilește, în acord cu profesorii diriginți și cadrele didactice,

modalitatea de valorificare a acestora.

(5) Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit

legii, și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele colective

de muncă aplicabile.

(6) Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții organizațiilor

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar care au membri

în unitatea de învățământ și/sau, după caz, cu reprezentanții salariaților din unitatea de

învățământ, în conformitate cu prevederile legale.

(7) Directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un alt cadru

didactic, membru al consiliului de administrație, în situația imposibilității exercitării acestora.

Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii.

În situații excepționale (accident, boală și altele asemenea) în care directorul nu poate delega

atribuțiile, directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de administrație,

desemnat anterior pentru astfel de situații de către acesta, preia atribuțiile directorului.

Articolul 22

În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile art.

21, directorul emite decizii și note de serviciu.

Articolul 23

(1) Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele prevăzute de legislația

în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare și funcționare a unității de

învățământ, de regulamentul intern și de contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul școlar

general.

Capitolul IV Directorul adjunct

Articolul 24

(1) În activitatea sa, directorul poate fi ajutat de unul, doi sau trei directori adjuncți.

(2) Numărul directorilor adjuncți se stabilește în conformitate cu normele metodologice elaborate de

minister și cu alin. (1) al prezentului articol.

(3) Se poate numi un director adjunct pentru:

a) unitățile de învățământ de nivel primar și/sau gimnazial care au peste 30 de formațiuni de

studiu;

b) unitățile de învățământ primar și/sau gimnazial care au între 20 și 30 de clase și îndeplinesc

una dintre condițiile: au cel puțin 10 clase inclusiv din învățământul primar și/sau grupe din

învățământul preșcolar sau au secții cu predare în limbile minorităților într-o unitate școlară cu

predare în limba română sau au secții cu predare în limba română într-o unitate școlară cu predare

într-o limbă a minorităților;

c) unitățile de învățământ primar și/sau gimnazial care au între 20 și 30 de clase și au internat și

cantină;

d) unitățile de învățământ liceal/postliceal care au peste 25 de clase;

e) unitățile de învățământ liceal/postliceal care au între 20 și 25 de clase și îndeplinesc una din

condițiile: au cel puțin 10 clase din învățământul primar și/sau grupe din învățământul preșcolar

sau au secții cu predare în limbile minorităților într-o unitate școlară cu predare în limba română

sau au secții cu predare în limba română într-o unitate școlară cu predare într-o limbă a

minorităților;

f) unitățile de învățământ liceal/postliceal care au între 20 și 25 de clase și au internat și

cantină.

(4) Se pot numi doi directori adjuncți pentru unitățile de învățământ de nivel gimnazial, liceal sau

postliceal care funcționează cu peste 50 de formațiuni de studiu.

(5) Se pot numi trei directori adjuncți pentru unitățile de învățământ de nivel gimnazial, liceal

sau postliceal care funcționează cu peste 70 de formațiuni de studiu sau cu peste 70 de formațiuni

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 9/45

de studiu din învățământul antepreșcolar și preșcolar.

Articolul 25

(1) Funcția de director adjunct al unității de învățământ de stat se ocupă, conform legii, prin

concurs public, susținut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului național de experți

în management educațional. Concursul pentru ocuparea funcției de director adjunct se organizează

conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(2) Directorul adjunct al unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea

motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre

membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului

profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea

unui audit de către inspectoratul școlar. Rezultatele auditului se analizează de către consiliul de

administrație al inspectoratului școlar și, în baza hotărârii acestuia, inspectorul școlar general

emite decizia de eliberare din funcție a directorului adjunct al unității de învățământ.

(3) Directorul adjunct al unității de învățământ particular poate fi eliberat din funcție prin

decizia persoanei juridice fondatoare.

(4) Eliberarea din funcție a directorului adjunct al unității de învățământ liceal militar se face

cu respectarea legislației în vigoare și cu avizul Ministerului Apărării Naționale.

Articolul 26

(1) Directorul adjunct își desfășoară activitatea în baza unui contract de management educațional,

anexă la metodologia prevăzută la art. 20 alin. (4), și îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa

postului, anexă la contractul de management educațional, precum și atribuțiile delegate de director

pe perioade determinate.

(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa acestuia.

Articolul 27

(1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul

unității de învățământ.

(2) Rechemarea din concediu a directorului adjunct se poate realiza de către directorul unității de

învățământ sau de către inspectorul școlar general.

(3) În perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unității de învățământ nu poate

deține, conform legii, funcția de președinte și vicepreședinte în cadrul unui partid politic la

nivel local, județean sau național.

Capitolul V Tipul și conținutul documentelor manageriale

Articolul 28

Pentru optimizarea managementului unității de învățământ, conducerea acesteia elaborează documente

manageriale, astfel:

a) documente de diagnoză;

b) documente de prognoză;

c) documente de evidență.

Articolul 29

(1) Documentele de diagnoză ale unității de învățământ sunt:

a) rapoartele anuale ale comisiilor și compartimentelor din unitatea de învățământ;

b) raportul anual de evaluare internă a calității.

(2) Conducerea unității de învățământ poate elabora și alte documente de diagnoză privind domenii

specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituțională și la atingerea obiectivelor

educaționale.

Articolul 30

(1) Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director și directorul adjunct/directorii

adjuncți, după caz.

(2) Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de administrație, la propunerea

directorului la începutului anului școlar următor.

Articolul 31

Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unității de învățământ sau, în lipsa

acestuia, prin orice altă formă.

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 10/45

Articolul 32

Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmește de către comisia pentru evaluarea și

asigurarea calității, se validează de către consiliul de administrație, la propunerea

coordonatorului comisiei, și se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral.

Articolul 33

(1) Documentele de prognoză ale unității de învățământ realizate pe baza documentelor de diagnoză

ale perioadei anterioare sunt:

a) planul de dezvoltare instituțională, respectiv planul de acțiune al școlii pentru învățământul

profesional și tehnic (PAS);

b) planul managerial (pe an școlar);

c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.

(2) Directorul poate elabora și alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului

unității de învățământ.

(3) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al

părinților și asociației de părinți, acolo unde există, fiind documente care conțin informații de

interes public.

Articolul 34

(1) Planul de dezvoltare instituțională constituie documentul de prognoză pe termen lung și se

elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 3-5 ani. Acesta

conține:

a) prezentarea unității: istoric și starea actuală a resurselor umane, materiale și financiare,

relația cu comunitatea locală și organigramă;

b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) și analiza mediului extern

(de tip PESTE);

c) viziunea, misiunea și obiectivele strategice ale unității;

d) planificarea tuturor activităților unității de învățământ, respectiv activități manageriale,

obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilități, indicatori de

performanță și evaluare.

(2) Planul de acțiune al școlii (PAS) pentru unitățile de învățământ profesional și tehnic corelează

oferta educațională și de formare profesională cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel

local, județean și regional, stabilite prin Planul regional de acțiune pentru învățământ (PRAI) și

Planul local de acțiune pentru învățământ (PLAI).

(3) Planul de acțiune al școlii (PAS) se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

(4) Planul de dezvoltare instituțională, respectiv planul de acțiune al școlii (PAS), se dezbate și

se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de către consiliul de administrație.

Planificarea strategică, respectiv planul de acțiune al școlii (PAS), pentru unitățile de învățământ

preuniversitar cu personalitate juridică care școlarizează în învățământ profesional și tehnic este

elaborat, pentru o perioadă de 3-5 ani, de către o echipă coordonată de către director, în

colaborare cu partenerii școlii, și se aprobă de către consiliul de administrație.

Articolul 35

(1) Planul managerial constituie documentul de acțiune pe termen scurt și se elaborează de către

director pentru o perioadă de un an școlar.

(2) Planul managerial conține adaptarea direcțiilor de acțiune ale ministerului și inspectoratului

școlar la specificul unității, precum și a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare

instituțională la perioada anului școlar respectiv.

(3) Planul managerial se dezbate și se avizează de către consiliul profesoral și se aprobă de către

consiliul de administrație.

(4) Directorul adjunct întocmește propriul plan managerial conform fișei postului, în concordanță cu

planul managerial al directorului și cu planul de dezvoltare instituțională.

Articolul 36

Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru elaborarea și/sau

dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe

activități. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele,

acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente.

Articolul 37

Documentele manageriale de evidență sunt:

a) statul de funcții;

b) organigrama unității de învățământ;

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 11/45

c) schema orară a unității de învățământ/programul zilnic al unității de învățământ

antepreșcolar/preșcolar;

d) planul de școlarizare.

Titlul IV Personalul unităților de învățământ

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 38

(1) În unitățile de învățământ, personalul este format din personal didactic de conducere, didactic

de predare și de instruire practică, didactic auxiliar și personal nedidactic.

(2) Selecția personalului didactic, a celui didactic auxiliar și a celui nedidactic din unitățile de

învățământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal.

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în unitățile de

învățământ cu personalitate juridică se realizează prin încheierea contractului individual de muncă

cu unitatea de învățământ, prin reprezentantul său legal.

Articolul 39

(1) Drepturile și obligațiile personalului din învățământ sunt reglementate de legislația în

vigoare.

(2) Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute

pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical.

(3) Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță

cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentație decentă și un

comportament responsabil.

(4) Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare și să încurajeze

acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului și viața intimă, privată sau

familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate.

(5) Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale,

precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional copiii/elevii și/sau colegii.

(6) Personalul din învățământul preuniversitar are obligația de a veghea la siguranța

copiilor/elevilor, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților școlare,

extracurriculare/extrașcolare.

(7) Personalul din învățământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile

publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și

protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în

legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică.

Articolul 40

(1) Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de

funcții și prin proiectul de încadrare ale fiecărei unități de învățământ.

(2) Prin organigrama unității se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă, organismele

consultative, comisiile și celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte

structuri funcționale prevăzute de legislația în vigoare.

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către

consiliul de administrație și se înregistrează la secretariatul unității de învățământ

Articolul 41

Coordonarea activității structurilor unităților de învățământ se realizează de către un coordonator

numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de administrație,

la propunerea directorului.

Articolul 42

Personalul didactic auxiliar și nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se

află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unității de

învățământ.

Articolul 43

La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează, de regulă, următoarele

compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum și alte

compartimente sau servicii, potrivit legislației în vigoare.

Capitolul II Personalul didactic

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 12/45

Articolul 44

Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de

contractele colective de muncă aplicabile.

Articolul 45

Pentru încadrarea și menținerea în funcție, personalul didactic are obligația să prezinte un

certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului

educației și cercetării și ministrului sănătății.

Articolul 46

Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile

legii.

Articolul 47

În unitățile de învățământ, cu excepția nivelului preșcolar, se organizează pe durata desfășurării

cursurilor serviciul pe școală. Atribuțiile personalului de serviciu sunt stabilite prin

regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ.

Capitolul III Personalul nedidactic

Articolul 48

(1) Personalul nedidactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și de

contractele colective de muncă aplicabile.

(2) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate de

învățământ sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al unității de învățământ aprobă

comisiile de concurs și validează rezultatele concursului.

(3) Angajarea personalului nedidactic în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se face

de către director, cu aprobarea consiliului de administrație, prin încheierea contractului

individual de muncă.

Articolul 49

(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de

patrimoniu.

(2) Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu potrivit

nevoilor unității de învățământ și se aprobă de către directorul/directorul adjunct al unității de

învățământ.

(3) Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În

funcție de nevoile unității, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea

acestor sectoare.

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât

cele necesare unității de învățământ.

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului

administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competențelor, de

verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unității de învățământ, în vederea asigurării

securității preșcolarilor/elevilor/personalului din unitate.

Capitolul IV Evaluarea personalului din unitățile de învățământ

Articolul 50

Evaluarea personalului se face conform legislației în vigoare și a contractelor colective de muncă

aplicabile.

Articolul 51

(1) Evaluarea personalului didactic se realizează în baza fișei de evaluare adusă la cunoștință la

începutul anului școlar.

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârșitul anului calendaristic.

(3) Conducerea unității de învățământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic

rezultatul evaluării conform fișei specifice.

Capitolul V Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ

Articolul 52

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 13/45

Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și cel de conducere răspund disciplinar conform

Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 53

Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul

muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Titlul V Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice

Capitolul I Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ

Secțiunea 1 Consiliul profesoral

Articolul 54

(1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare și

de instruire practică dintr-o unitate de învățământ. Președintele consiliului profesoral este

directorul.

(2) Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului

sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare și instruire practică.

(3) Personalul didactic de conducere, de predare și instruire practică are dreptul să participe la

toate ședințele consiliilor profesorale din unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea

și are obligația de a participa la ședințele consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde

declară, în scris, la începutul fiecărui an școlar, că are norma de bază. Absența nemotivată de la

ședințele consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde are norma de bază se consideră

abatere disciplinară.

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în ședință a consiliului profesoral este de 2/3 din numărul

total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare și instruire practică, cu norma de bază

în unitatea de învățământ.

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul

total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, și sunt obligatorii pentru

personalul unității de învățământ, precum și pentru copii, elevi, părinți reprezentanți legali.

Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.

(6) Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales

de consiliul profesoral. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil proceseleverbale

ale ședințelor consiliului profesoral.

(7) La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută,

personalul didactic auxiliar și/sau personalul nedidactic din unitatea de învățământ, reprezentanți

desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale și

ai operatorilor economici și ai altor parteneri educaționali. La ședințele consiliului profesoral

pot participa și reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de

activitate învățământ preuniversitar care au membri în unitate.

(8) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți participanții au obligația să

semneze procesul-verbal de ședință.

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul

de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Pe ultima pagină,

directorul unității de învățământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și

aplică ștampila unității de învățământ.

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit de un dosar care conține

anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii,

sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează

într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unității de

învățământ.

(11) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații

excepționale, ședințele consiliului profesoral se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice

de comunicare, în sistem de videoconferință.

Articolul 55

Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

a) analizează, dezbate și validează raportul general privind starea și calitatea învățământului din

unitatea de învățământ, care se face public;

b) alege, prin vot secret, reprezentanții personalului didactic în consiliul de administrație;

c) dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare

instituțională al unității de învățământ;

d) dezbate și aprobă rapoartele de activitate anuale, precum și eventuale completări sau modificări

ale acestora;

e) aprobă raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentat de fiecare

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 14/45

învățător/institutor/profesor pentru învățământ primar/profesor-diriginte, precum și situația

școlară după încheierea sesiunilor de amânări, diferențe și corigențe;

f) hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri,

potrivit prevederilor prezentului regulament și ale regulamentului de organizare și funcționare a

unității de învățământ și ale statutului elevului;

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul didactic din unitatea de

învățământ, conform reglementărilor în vigoare;

h) validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - în cazul unităților de

învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar, precum și calificativele la purtare mai mici de

„bine“, pentru elevii din învățământul primar;

i) avizează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar următor și o propune spre

aprobare consiliului de administrație; prin excepție, în unitățile de învățământ preuniversitar cu

personalitate juridică care școlarizează elevi în învățământ profesional și tehnic cu o pondere

majoritară a învățământului dual, consiliul profesoral avizează curriculumul în dezvoltare locală

(CDL) și îl propune spre aprobare directorului;

j) avizează proiectul planului de școlarizare;

k) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza

cărora se stabilește calificativul anual;

l) propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională

ale cadrelor didactice;

m) dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;

n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului școlar sau din proprie inițiativă,

proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează

activitatea la nivelul sistemului național de învățământ, formulează propuneri de modificare sau de

completare a acestora;

o) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea actului educațional din unitatea de

învățământ și propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a acestuia;

p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale comisiei pentru evaluarea și asigurarea

calității, în condițiile legii;

q) îndeplinește, în limitele legii, alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, precum

și orice alte atribuții potrivit legislației în vigoare și contractelor colective de muncă

aplicabile;

r) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii.

Articolul 56

Documentele consiliului profesoral sunt:

a) tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral;

b) convocatoare ale consiliului profesoral;

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselorverbale.

Secțiunea a 2-a Consiliul clasei

Articolul 57

(1) Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și

postliceal și este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă,

din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor din

învățământul postliceal și, pentru toate clasele, cu excepția celor din învățământul primar, și a

reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei.

(2) Președintele consiliului clasei este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul

primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învățământului gimnazial, liceal, profesional și

postliceal.

(3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la

solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar, respectiv a

profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor.

(4) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații

excepționale, ședințele consiliului clasei se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de

comunicare în sistem de videoconferință.

Articolul 58

Consiliul clasei are următoarele atribuții:

a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

b) stabilește măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învățare sau de comportament, cât

și pentru elevii cu rezultate deosebite;

c) stabilește notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de

frecvența și comportamentul acestora în activitatea școlară și extrașcolară; propune consiliului

profesoral validarea notelor mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00 pentru unitățile de

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 15/45

învățământ cu profil pedagogic, teologic și militar, sau a calificativelor mai mici de „bine“,

pentru învățământul primar;

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

e) participă la întâlniri cu părinții și elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte sau a

cel puțin 1/3 dintre părinții elevilor clasei;

f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor și propune

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte

sancțiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 59

(1) Consiliul clasei se întrunește în prezența a cel puțin 2/3 din totalul membrilor și adoptă

hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

(2) La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului clasei, toți membrii au obligația să semneze

procesul-verbal de ședință. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale

consiliilor clasei, constituit la nivelul unității de învățământ, pe fiecare nivel de învățământ.

Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. Registrul de

procese-verbale al consiliilor clasei este însoțit de un dosar care conține anexele proceselor,

numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință.

Capitolul II Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ

Secțiunea 1 Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

Articolul 60

(1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare este, de regulă, un

cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral și aprobat de către consiliul de

administrație, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administrație al

unității de învățământ.

(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează

activitatea educativă din unitatea de învățământ, inițiază, organizează și desfășoară activități

extrașcolare la nivelul unității de învățământ, cu diriginții, cu responsabilul comisiei de

învățământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde

aceasta există, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii

guvernamentali și neguvernamentali.

(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară

activitatea în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației și Cercetării privind educația

formală și nonformală.

(4) Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și

programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității.

(5) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi remunerat

suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislației în vigoare.

Articolul 61

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are următoarele

atribuții:

a) coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de

învățământ;

b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale

clasei/grupei;

c) elaborează proiectul programului/calendarului activităților educative școlare și extrașcolare ale

unității de învățământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile

stabilite de către inspectoratul școlar și minister, în urma consultării consiliului reprezentativ

al părinților, asociației de părinți, acolo unde există, și a elevilor, și îl supune spre aprobare

consiliului de administrație;

d) elaborează, propune și implementează proiecte de programe educative;

e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum

și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al

părinților și asociației de părinți, acolo unde există;

f) prezintă consiliului de administrație rapoarte anuale privind activitatea educativă și

rezultatele acesteia;

g) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ;

h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinților și asociației de părinți, acolo

unde există, și a partenerilor educaționali în activitățile educative;

i) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții sau

reprezentanții legali pe teme educative;

j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate la

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 16/45

nivelul unității de învățământ;

k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și în străinătate, desfășurate în cadrul

programelor de parteneriat educațional;

l) orice alte atribuții rezultând din legislația în vigoare.

Articolul 62

Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare conține:

a) oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare;

b) planul anual al activității educative extrașcolare;

c) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;

d) programe educative de prevenție și intervenție;

e) modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare;

f) măsuri de optimizare a ofertei educaționale extrașcolare;

g) rapoarte de activitate anuale;

h) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric/electronic, transmise de

inspectoratul școlar și minister, privind activitatea educativă extrașcolară.

Articolul 63

(1) Inspectoratul școlar stabilește o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte și programe

educative școlare și extrașcolare.

(2) Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și

extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație.

Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituțională a

unității de învățământ.

Secțiunea a 2-a Profesorul diriginte

Articolul 64

(1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învățământul gimnazial, liceal,

profesional și postliceal.

(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte la o singură formațiune de

studiu.

(3) În cazul învățământului primar, atribuțiile dirigintelui revin

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar.

Articolul 65

(1) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza

hotărârii consiliului de administrație.

(2) La numirea profesorilor diriginți se are în vedere, în măsura posibilităților, principiul

continuității, astfel încât clasa să aibă același diriginte pe parcursul unui nivel de învățământ.

(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are

cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa

respectivă.

Articolul 66

(1) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute în fișa postului cadrului didactic.

(2) Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităților conform proiectului de

dezvoltare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează.

Planificarea se avizează de către directorul unității de învățământ.

(3) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii și

sunt desfășurate de profesorul diriginte astfel:

a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare;

b) în afara orelor de curs, în situația în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de consiliere

și orientare. În această situație, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un

interval orar în care se vor desfășura activitățile de suport educațional, consiliere și orientare

profesională, care va fi adus la cunoștință elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice.

Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea directorului unității de

învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență.

(4) Profesorul diriginte desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare

profesională pentru elevii clasei. Activitățile se referă la:

a) teme stabilite în concordanță cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe

baza programelor școlare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere și orientare“;

b) teme de educație în conformitate cu prevederile actelor normative și ale strategiilor naționale,

precum și în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educației și Cercetării cu alte ministere,

instituții și organizații.

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 17/45

(5) Profesorul diriginte desfășoară activități educative extrașcolare, pe care le stabilește după

consultarea elevilor și a părinților, în concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate

pentru colectivul de elevi.

Articolul 67

(1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții sau reprezentanții legali, profesorul

diriginte stabilește, în acord cu aceștia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situației școlare a

elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora. În

situații obiective cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații

excepționale, aceste întâlniri se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în

sistem de videoconferință.

(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții sau reprezentanții legali de

la fiecare formațiune de studiu se comunică elevilor și părinților sau reprezentanților legali ai

acestora și se afișează la avizier sau pe site-ul unității de învățământ.

(3) Întâlnirea cu părinții sau reprezentanții legali se recomandă a fi individuală, în conformitate

cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea

părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa și elevul.

Articolul 68

Profesorul diriginte are următoarele atribuții:

1. organizează și coordonează:

a) activitatea colectivului de elevi;

b) activitatea consiliului clasei;

c) întâlniri cu părinții sau reprezentanții legali la începutul și sfârșitul semestrului și ori de

câte ori este cazul;

d) acțiuni de orientare școlară și profesională pentru elevii clasei;

e) activități educative și de consiliere;

f) activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ și în afara acesteia,

inclusiv activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului;

2. monitorizează:

a) situația la învățătură a elevilor;

b) frecvența la ore a elevilor;

c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare;

d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare, extrașcolare și extracurriculare;

e) participarea elevilor la programe sau proiecte și implicarea acestora în activități de

voluntariat;

3. colaborează cu:

a) profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare

pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații specifice

activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care îi

implică pe elevi;

b) cabinetele de asistență psihopedagogică, în activități de consiliere și orientare a elevilor

clasei;

c) directorul unității de învățământ, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi,

pentru inițierea unor proiecte educaționale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme

administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării

bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme sau situații deosebite, apărute în legătură cu

colectivul de elevi;

d) asociația și comitetul de părinți, părinții sau reprezentanții legali pentru toate aspectele care

vizează activitatea elevilor și evenimentele importante la care aceștia participă și cu alți

parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;

e) alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extrașcolară;

f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale

elevilor clasei;

g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării și actualizării datelor

referitoare la elevi;

4. informează:

a) elevii și părinții sau reprezentanții legali, despre prevederile regulamentului de organizare și

funcționare a unităților de învățământ;

b) elevii și părinții sau reprezentanții legali, cu privire la reglementările referitoare la

evaluări și examene și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul

școlar al elevilor;

c) părinții sau reprezentanții legali, despre situația școlară, despre comportamentul elevilor,

despre frecvența acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții sau

reprezentanții legali, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie;

d) părinții sau reprezentanții legali, în cazul în care elevul înregistrează absențe nemotivate;

informarea se face în scris; numărul acestora se stabilește prin regulamentul de organizare și

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 18/45

funcționare a fiecărei unități de învățământ;

e) părinții sau reprezentanții legali, în scris, referitor la situațiile de corigență, sancționările

disciplinare, neîncheierea situației școlare sau repetenție;

5. îndeplinește alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în conformitate

cu legislația în vigoare sau fișa postului.

Articolul 69

Profesorul diriginte mai are și următoarele atribuții:

a) completează catalogul clasei cu datele de identificare școlară ale elevilor (nume, inițiala

tatălui, prenume, număr matricol);

b) motivează absențele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament și ale

regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;

c) propune, în cadrul consiliului clasei și în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui

elev, în conformitate cu reglementările prezentului regulament;

d) aduce la cunoștința consiliului profesoral, pentru aprobare, sancțiunile elevilor propuse de

către consiliul clasei, precum și propunerea de ridicare a sancțiunilor privind scăderea notei la

purtare;

e) pune în aplicare sancțiunile elevilor decise de consiliul profesoral în conformitate cu prezentul

regulament și statutul elevului;

f) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o consemnează

în catalog și în carnetul de elev;

g) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor acestora;

h) propune consiliului de administrație acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu

legislația în vigoare;

i) completează documentele specifice colectivului de elevi și monitorizează completarea

portofoliului educațional al elevilor;

j) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei.

Articolul 70

Dispozițiile art. 67-69 se aplică în mod corespunzător și personalului didactic din învățământul

preșcolar și primar.

Articolul 71

(1) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează comisii:

1. cu caracter permanent;

2. cu caracter temporar;

3. cu caracter ocazional.

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:

a) comisia pentru curriculum;

b) comisia de evaluare și asigurare a calității;

c) comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;

d) comisia pentru controlul managerial intern;

e) comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în

mediul școlar și promovarea interculturalității.

(3) Comisiile cu caracter permanent își desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar,

comisiile cu caracter temporar își desfășoară activitatea doar în anumite perioade ale anului

școlar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înființate ori de câte ori se impune constituirea

unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unității de

învățământ.

(4) Comisiile cu caracter temporar și ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învățământ,

prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ.

Articolul 72

(1) Comisiile de la nivelul unității de învățământ își desfășoară activitatea pe baza deciziei de

constituire emise de directorul unității de învățământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 71

alin. (2) lit. b) și e) sunt cuprinși și reprezentanți ai elevilor și ai părinților sau ai

reprezentanților legali, nominalizați de consiliul școlar al elevilor, respectiv consiliul

reprezentativ al părinților și asociația de părinți, acolo unde există.

(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învățământ și documentele elaborate de membrii comisiei

sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare și funcționare a unității

de învățământ.

(3) Fiecare unitate de învățământ își elaborează proceduri privind funcționarea comisiilor în

funcție de nevoile proprii.

Titlul VI Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 19/45

Capitolul I Compartimentul secretariat

Articolul 73

(1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-șef, secretar și

informatician.

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului.

(3) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții sau reprezentanții legali sau

alte persoane interesate din afara unității, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de

administrație.

Articolul 74

Compartimentul secretariat are următoarele atribuții:

a) transmiterea informațiilor la nivelul unității de învățământ;

b) întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date;

c) întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente

solicitate de către autorități, precum și a corespondenței unității;

d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și actualizarea

permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea

antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administrație;

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor naționale,

ale concursurilor de ocupare a posturilor vacante, conform atribuțiilor prevăzute de legislația în

vigoare sau de fișa postului;

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor

referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor de funcții;

g) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare, în

conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al

documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului

educației și cercetării;

h) selecția, evidența și depunerea documentelor la Arhivele Naționale, după expirarea termenelor de

păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare“, aprobat prin ordin al ministrului

educației și cercetării;

i) păstrarea și aplicarea ștampilei unității pe documentele avizate și semnate de persoanele

competente, în situația existenței deciziei directorului în acest sens;

j) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor, potrivit

legislației în vigoare sau fișei postului;

k) întocmirea statelor de personal;

l) întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității de

învățământ;

m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;

n) gestionarea corespondenței unității de învățământ;

o) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul compartimentului, în

conformitate cu legislația în vigoare;

p) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, contractele

colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare și funcționare al unității, regulamentul

intern, hotărârile consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Articolul 75

(1) Secretarul-șef/Secretarul unității de învățământ pune la dispoziția personalului condicile de

prezență, fiind responsabil cu siguranța acestora.

(2) Secretarul-șef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor și verifică, la sfârșitul orelor

de curs, împreună cu profesorul de serviciu, existența tuturor cataloagelor, încheind un procesverbal

în acest sens.

(3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fișet securizat, iar în

perioada vacanțelor școlare, la secretariat, în aceleași condiții de siguranță.

(4) În situații speciale, atribuțiile prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi îndeplinite, prin

delegare de sarcini, și de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unității

de învățământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat.

(5) Se interzice condiționarea eliberării adeverințelor, foilor matricole, caracterizărilor și a

oricăror acte de studii sau documente școlare de obținerea de beneficii materiale.

Capitolul II Serviciul financiar

Secțiunea 1 Organizare și responsabilități

Articolul 76

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 20/45

(1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ în

care sunt realizate: fundamentarea și execuția bugetului, evidența contabilă, întocmirea și

transmiterea situațiilor financiare, precum și orice alte activități cu privire la finanțarea și

contabilitatea instituțiilor, prevăzute de legislația în vigoare, de contractele colective de muncă

aplicabile, de regulamentul de organizare și funcționare al unității și de regulamentul intern.

(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum și ceilalți angajați

asimilați funcției prevăzute de legislația în vigoare, denumit generic „contabil“.

(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unității de învățământ.

Articolul 77

Serviciul financiar are următoarele atribuții:

a) desfășurarea activității financiar-contabile a unității de învățământ;

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unității de învățământ, în

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu hotărârile consiliului de administrație;

c) întocmirea proiectului de buget și a raportului de execuție bugetară, conform legislației în

vigoare și contractelor colective de muncă aplicabile;

d) informarea periodică a consiliului de administrație cu privire la execuția bugetară;

e) organizarea contabilității veniturilor și cheltuielilor;

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operațiuni care afectează patrimoniul unității

de învățământ și înregistrarea în evidența contabilă a documentelor;

g) întocmirea și verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;

h) valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situațiile prevăzute de

lege și ori de câte ori consiliul de administrație consideră necesar;

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar;

j) îndeplinirea obligațiilor patrimoniale ale unității de învățământ față de bugetul de stat,

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local și față de terți;

k) implementarea procedurilor de contabilitate;

l) avizarea, în condițiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de

administrație, prin care se angajează fondurile unității;

m) asigurarea și gestionarea documentelor și a instrumentelor financiare cu regim special;

n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea,

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare, realizând operațiunile prevăzute de

normele legale în materie;

o) orice alte atribuții specifice serviciului, rezultând din legislația în vigoare și hotărârile

consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Secțiunea a 2-a Management financiar

Articolul 78

(1) Întreaga activitate financiară a unităților de învățământ se organizează și se desfășoară cu

respectarea legislației în vigoare.

(2) Activitatea financiară a unității de învățământ se desfășoară pe baza bugetului propriu.

(3) Răspunde de organizarea activității financiare și de încadrarea în bugetul aprobat.

Articolul 79

Pe baza bugetului aprobat, directorul și consiliul de administrație actualizează programul anual de

achiziții publice, stabilind și celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor

categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

Articolul 80

(1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanțare.

(2) Resursele extrabugetare ale unității pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii

consiliului de administrație.

Capitolul III Compartimentul administrativ

Secțiunea 1 Organizare și responsabilități

Articolul 81

(1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și cuprinde

personalul nedidactic al unității de învățământ.

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de învățământ.

Articolul 82

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 21/45

Compartimentul administrativ are următoarele atribuții:

a) gestionarea bazei materiale;

b) realizarea reparațiilor, care sunt în sarcina unității, și a lucrărilor de întreținere,

igienizare, curățenie și gospodărire a unității de învățământ;

c) întreținerea terenurilor, clădirilor și a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;

d) realizarea demersurilor necesare obținerii autorizațiilor de funcționare a unității de

învățământ;

e) recepția bunurilor, serviciilor și a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul

compartimentului;

f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existența, utilizarea și mișcarea bunurilor din

gestiune și prezentarea actelor corespunzătoare serviciului financiar;

g) evidența consumului de materiale;

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unității de învățământ privind

sănătatea și securitatea în muncă, situațiile de urgență și P.S.I.;

i) întocmirea proiectului anual de achiziții și a documentațiilor de atribuire a contractelor;

j) orice alte atribuții specifice compartimentului, rezultând din legislația în vigoare, hotărârile

consiliului de administrație și deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Secțiunea a 2-a Management administrativ

Articolul 83

Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare

referitoare la patrimoniu și administrarea bazei didactico-materiale a unităților de învățământ se

realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 84

(1) Inventarierea bunurilor unității de învățământ se realizează de către comisia de inventariere,

numită prin decizia directorului.

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unității de

învățământ se supun aprobării consiliului de administrație de către director, la propunerea

administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcționale.

Articolul 85

(1) Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ de stat sunt administrate de către

consiliul de administrație.

(2) Bunurile aflate în proprietatea unității de învățământ particular sunt supuse regimului juridic

al proprietății private.

Articolul 86

Bunurile, care sunt temporar disponibile și care sunt în proprietatea sau administrarea unității de

învățământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administrație.

Capitolul IV Biblioteca școlară sau centrul de documentare și informare

Articolul 87

(1) În unitățile de învățământ se organizează și funcționează biblioteca școlară sau centrul de

documentare și informare.

(2) Acestea se organizează și funcționează în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, și a regulamentului aprobat prin ordin al ministrului

educației și cercetării.

(3) Centrele de documentare și informare se pot înființa și pot funcționa în orice unitate de

învățământ din învățământul de stat, particular și confesional prin decizia directorului Casei

Corpului Didactic, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educației și Cercetării, la

propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ cu avizul inspectoratului școlar.

(4) Într-un centru de documentare și informare pot activa, în condițiile legii, atât profesorul

documentarist, cât și bibliotecarul școlar.

(5) În situații excepționale, bibliotecarul sau profesorul documentarist poate primi și alte

atribuții din partea conducerii unității de învățământ.

(6) În unitățile de învățământ se asigură accesul gratuit al elevilor și al personalului la

Biblioteca Școlară Virtuală și la Platforma școlară de e-learning.

(7) Platforma școlară de e-learning este utilizată de către unitatea de învățământ, pentru a acorda

asistență elevilor în timpul sau în afara programului școlar, în perioada în care sunt suspendate

cursurile școlare, precum și elevilor care nu pot frecventa temporar cursurile, din motive medicale.

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 22/45

Titlul VII Elevii

Capitolul I Dobândirea și exercitarea calității de elev

Articolul 88

Beneficiarii primari ai educației sunt antepreșcolarii, preșcolarii și elevii.

Articolul 89

(1) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o unitate de

învățământ.

(2) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administrație, cu respectarea legislației în vigoare,

a prezentului regulament și a regulamentului de organizare și funcționare al unității, ca urmare a

solicitării scrise a părinților sau reprezentanților legali.

Articolul 90

(1) Înscrierea în învățământul primar se face conform metodologiei aprobate prin ordin al

ministrului educației și cercetării.

(2) În situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absențe ca

urmare a unor probleme medicale sau se observă manifestări de oboseală sau de neadaptare școlară,

părinții sau reprezentanții legali pot depune la unitatea de învățământ o solicitare de retragere a

elevului în vederea reînscrierii în anul școlar următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care

s-a retras; la cererea motivată a părintelui, reînscrierea se poate face și în anul școlar în care

s-a solicitat retragerea, în clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul.

(3) În situația solicitării de retragere menționată la alin. (2), unitățile de învățământ vor

consilia părinții sau reprezentanții legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional

al elevului și îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluționată decât în situația în care

evaluarea nivelului dezvoltării atestă necesitatea reînscrierii în clasa anterioară sau în clasa

corespunzătoare nivelului din care s-a retras.

Articolul 91

Înscrierea în clasa a IX-a din învățământul liceal sau din învățământul profesional, respectiv în

anul I din învățământul postliceal, inclusiv învățământul profesional și tehnic dual, se face în

conformitate cu metodologiile aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Articolul 92

Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice de

admitere în clasa respectivă, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Articolul 93

(1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la activitățile

existente în programul fiecărei unități de învățământ.

(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de

către unitatea de învățământ la care este înscris elevul.

Articolul 94

(1) Prezența elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează,

în mod obligatoriu, fiecare absență.

(2) Motivarea absențelor se face de către învățătorul/ institutorul/profesorul pentru învățământul

primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

(3) În cazul elevilor minori, părinții sau reprezentanții legali au obligația de a prezenta personal

învățătorului/institutorului/ profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte actele

justificative pentru absențele copilului său.

(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință eliberată

de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate,

adeverință/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberat(ă) de unitatea sanitară

în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a

medicului de familie care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

(5) În limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor

scrise ale părintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate

învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al

clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității de învățământ.

(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor se prezintă în termen de 7 zile de la

reluarea activității elevului și sunt păstrate de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru

învățământul primar/profesorul diriginte pe tot parcursul anului școlar.

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 23/45

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absențelor ca nemotivate.

(8) În cazul elevilor reprezentanți, absențele se motivează pe baza actelor justificative, conform

prevederilor statutului elevului.

Articolul 95

(1) La cererea scrisă a directorilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, a

profesorilor-antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a directorilor

cluburilor sportive școlare/asociațiilor sportive școlare sau a conducerilor structurilor naționale

sportive, directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la

cantonamente și la competiții de nivel local, județean, regional, național și internațional.

(2) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la

olimpiadele și concursurile școlare și profesionale organizate la nivel local,

județean/interjudețean, regional, național și internațional, la cererea scrisă a profesorilor

îndrumători/însoțitori.

Articolul 96

Elevii din învățământul preuniversitar retrași se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la

începutul anului școlar, la același nivel/ciclu de învățământ și aceeași formă de învățământ, cu

susținerea, după caz, a examenelor de diferență, redobândind astfel calitatea de elev.

Capitolul II Activitatea educativă extrașcolară

Articolul 97

Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ este concepută ca mediu de dezvoltare

personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de învățământ

și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de

remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor.

Articolul 98

(1) Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ se desfășoară în afara orelor de

curs.

(2) Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ se poate desfășura fie în incinta

unității de învățământ, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi

sportive școlare, în baze sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, sportive,

turistice, de divertisment.

Articolul 99

(1) Activitățile educative extrașcolare desfășurate în unitățile de învățământ pot fi: culturale,

civice, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație rutieră,

antreprenoriale, pentru protecție civilă, de educație pentru sănătate și de voluntariat.

(2) Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, concursuri,

festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, tabere

și caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere

deschise etc.

(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei grupe/clase de

antepreșcolari/preșcolari/elevi, de către educator-puericultor/educatoare/

învățător/institutor/profesor pentru învățământul preșcolar/primar/profesor diriginte, cât și la

nivelul unității de învățământ, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare

și extrașcolare.

(4) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unității de

învățământ, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale consiliului

reprezentativ al părinților și ale asociațiilor părinților, acolo unde acestea există, ale

reprezentanților legali, precum și cu resursele de care dispune unitatea de învățământ.

(5) Organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expedițiilor și a altor

activități de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în

conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(6) Activitățile extrașcolare de timp liber care nu necesită deplasarea din localitate, precum și

activitățile extracurriculare și extrașcolare organizate în incinta unității de învățământ se

derulează conform prevederilor prezentului regulament și, după caz, cu acordul de principiu al

părintelui sau reprezentantului legal al copilului/elevului, exprimat la începutul anului școlar.

(7) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al

unității de învățământ.

Articolul 100

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 24/45

Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul unității de învățământ este parte a

evaluării instituționale a respectivei unități de învățământ.

Capitolul III Evaluarea copiilor/elevilor

Secțiunea 1 Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare

Articolul 101

Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment învățarea,

orientarea și optimizarea acesteia.

Articolul 102

(1) Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ preuniversitar se realizează la nivel de

disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.

(2) În sistemul de învățământ preuniversitar evaluarea se centrează pe competențe, oferă feedback

real elevilor, părinților și cadrelor didactice și stă la baza planurilor individuale de învățare.

(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca

mijloc de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale.

Articolul 103

(1) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează permanent, pe parcursul anului școlar.

(2) La sfârșitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoționale, cognitive, a

limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare

ale copilului, realizată pe parcursul întregului an școlar, se finalizează prin completarea unui

raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al

ministrului educației și cercetării.

Articolul 104

(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârstă și de particularitățile

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educației și de specificul fiecărei discipline.

Acestea sunt:

a) evaluări orale;

b) teste, lucrări scrise;

c) experimente și activități practice;

d) referate;

e) proiecte;

f) probe practice;

g) alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum și aprobate de director sau elaborate de

către Ministerul Educației și Cercetării/inspectoratele școlare.

(2) În învățământul primar, la clasele I-IV, în cel secundar și în cel postliceal, elevii vor avea

la fiecare disciplină/modul, cu excepția celor preponderent practice, cel puțin o evaluare prin

lucrare scrisă pe semestru.

Articolul 105

Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip și lucrările semestriale scrise (teze) se

elaborează pe baza cerințelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare, parte a

curriculumului național.

Articolul 106

(1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:

a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile antepreșcolar, preșcolar și

clasa pregătitoare;

b) calificative la clasele I-IV și în învățământul special care școlarizează elevi cu deficiențe

grave, severe, profunde sau asociate;

c) note de la 1 la 10 în învățământul secundar și în învățământul postliceal.

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma:

„Calificativul/data“ sau „Nota/data“, cu excepția celor de la nivelurile antepreșcolar și preșcolar,

care sunt trecute în caietul de observații, și ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în

raportul anual de evaluare.

(3) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul

examenelor/concursurilor organizate la nivelul unității de învățământ, conform prezentului

regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient.

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 25/45

Articolul 107

(1) Pentru nivelurile antepreșcolar și preșcolar, rezultatele evaluării se comunică și se discută cu

părinții sau reprezentanții legali.

(2) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor și se trec în catalog și

în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă.

(3) În învățământul primar cu predare în limbile minorităților naționale, calificativele se pot

comunica și în limba de predare de către cadrul didactic.

(4) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu,

exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puțin egal cu numărul

săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de

curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două.

(5) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie

corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învățământ, precum și cu structura

modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului la un

modul este de două.

(6) Elevii aflați în situație de corigență vor avea cu cel puțin un calificativ/o notă în plus față

de numărul de calificative/note prevăzut la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind

acordat/ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.

(7) Disciplinele la care se susțin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele pentru

desfășurare a acestora se stabilesc de către direcția de specialitate din Ministerul Educației și

Cercetării.

(8) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special

destinată acestui scop și se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în

unitatea de învățământ până la sfârșitul anului școlar.

Articolul 108

(1) La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, cadrele didactice au obligația să

încheie situația școlară a elevilor.

(2) La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învățământul

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care

sunt evaluate frecvența și comportamentul elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor

adoptate de unitatea de învățământ.

(3) La sfârșitul fiecărui semestru, învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învățământul

primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situației

școlare a fiecărui elev.

Articolul 109

(1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de

prezentul regulament.

(2) La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media

semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg.

La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.

(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția

notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără

rotunjire.

(4) La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media

semestrială se calculează astfel: „media semestrială = (3M + T)/4“, unde „M“ reprezintă media la

evaluarea periodică, iar „T“ reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota

astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi,

rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale,

calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe

un semestru, la disciplina educație fizică și sport, calificativul/media de pe semestrul în care

elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuală.

(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) și mediile semestriale și anuale se consemnează în

catalog cu cerneală roșie.

(7) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate

autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obținute pe parcursul desfășurării

modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care se termină pe

parcursul anului se face în momentul finalizării acestuia, nefiind condiționată de sfârșitul

semestrului. Aceasta este considerată și media anuală a modulului.

(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la

toate disciplinele/modulele și de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe

module, se calculează similar mediei generale a unei discipline.

Articolul 110

(1) La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale și anuale la fiecare disciplină de studiu.

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 26/45

(2) Pentru aceste clase, calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabilește

astfel: se aleg două calificative cu frecvența cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după

care, în perioadele de recapitulare și de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de

evaluare sumativă, cadrul didactic poate opta pentru unul dintre cele două calificative.

(3) Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplină/domeniu de studiu este dat de

unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii:

a) progresul sau regresul elevului;

b) raportul efort-performanță realizată;

c) creșterea sau descreșterea motivației elevului;

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de

cadrul didactic și care au fost aduse la cunoștința părintelui, tutorelui sau reprezentantului

legal.

Articolul 111

(1) În învățământul primar, calificativele semestriale și anuale la fiecare disciplină se

consemnează în catalog de către învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul

primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către

învățători/institutori/profesorii pentru învățământul primar.

(2) În învățământul secundar inferior și secundar superior și postliceal, mediile semestriale și

anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat

disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginți ai

claselor.

Articolul 112

(1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și

sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note și nu li se încheie media la această

disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical.

(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport consemnează în catalog, la

rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul“ sau „scutit medical în anul școlar“, specificând

totodată documentul medical, numărul și data eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la

dosarul personal al elevului, aflat la secretariat.

(3) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la

orele de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport.

Absențele la aceste ore se consemnează în catalog.

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și

sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările

medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea

scorului etc.

Articolul 113

Școlarizarea elevilor sportivi nominalizați de federațiile naționale sportive pentru centrele

naționale olimpice/de excelență se realizează în unități de învățământ situate în apropierea acestor

structuri sportive și respectă dinamica selecției loturilor. Situația școlară, înregistrată în

perioadele în care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite unităților de învățământ de

care aceștia aparțin. În cazul în care școlarizarea se realizează în unități de învățământ care nu

pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline de învățământ, situația școlară a acestor elevi

se poate încheia, la disciplinele respective, la unitățile de învățământ de care elevii aparțin,

după întoarcerea acestora, conform prezentului regulament.

Articolul 114

Participarea la ora de religie se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 115

(1) Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare disciplină de

studiu/modul cel puțin media anuală 5,00/calificativul „Suficient“, iar la purtare, media anuală

6,00/calificativul „Suficient“.

(2) Elevii liceelor pedagogice, ai liceelor teologice și ai liceelor militare care obțin la purtare

media anuală mai mică de 8,00 nu mai pot continua studiile la aceste profiluri. Acești elevi sunt

obligați să se transfere, pentru anul școlar următor, la alte profiluri/licee cu respectarea

legislației în vigoare și a regulamentelor de organizare și funcționare a unităților în cauză.

Articolul 116

(1) Elevii din clasele cu profil artistic sau sportiv trebuie să aibă media de cel puțin 6 la

disciplina principală de specialitate, pentru aceste profiluri/specializări.

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 27/45

(2) Elevii de la clasele cu specializările muzică și coregrafie trebuie să aibă cel puțin nota 6,00

pentru specializarea respectivă/la examenul de sfârșit de an școlar.

(3) Elevii de la clasele cu specializările arte vizuale, arte plastice, arte decorative,

arhitectură, arte ambientale, design, conservare-restaurare bunuri culturale trebuie să obțină la

oricare din disciplinele practice de specialitate media anuală peste 6,00 (șase).

(4) Elevii de la clasele cu profil pedagogic trebuie să obțină la sfârșitul anului școlar medii

anuale de minimum 6,00 la disciplinele limba și literatura română/limba și literatura maternă,

matematică/aritmetică și la disciplinele pedagogice de profil.

(5) Elevii care nu îndeplinesc condițiile de la alin. (1)-(4) sunt obligați să se transfere, pentru

anul școlar următor, la alte profiluri/specializări, cu respectarea legislației în vigoare și a

regulamentelor de organizare și funcționare a unităților în cauză.

Articolul 117

Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situația

școlară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:

a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un

semestru la disciplinele/modulele respective;

b) au fost scutiți de frecvență de către directorul unității de învățământ în urma unor solicitări

oficiale, pentru perioada participării la festivaluri și concursuri profesionale, cultural-artistice

și sportive, interne și internaționale, cantonamente și pregătire specializată;

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educației și

Cercetării;

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări;

e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor, sau nu

au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în

catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului

didactic de predare.

Articolul 118

(1) Elevii declarați amânați pe semestrul I își încheie situația școlară în primele patru săptămâni

de la revenirea la școală.

(2) Încheierea situației școlare a elevilor prevăzuți la alin. (1) se face pe baza

calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.

(3) Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al II-lea, a celor declarați

amânați pe semestrul I care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (1) și (2)

sau a celor amânați anual se face înaintea sesiunii de corigențe, într-o perioadă stabilită de

consiliul de administrație. Elevii amânați care nu promovează la una sau două discipline/module de

studiu în sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați se pot prezenta la

sesiunea de examene de corigențe. Elevii declarați amânați anual din clasa pregătitoare, respectiv

din clasa I, care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscriși în clasa pentru care nu

s-a încheiat situația școlară.

Articolul 119

(1) Sunt declarați corigenți elevii care obțin calificativul „Insuficient“/medii anuale sub 5,00 la

cel mult două discipline de studiu, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de

încheiere a situației școlare la cel mult două discipline de studiu.

(2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declarați corigenți:

a) elevii care obțin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului școlar,

indiferent de numărul modulelor nepromovate;

b) elevii care obțin medii sub 5,00 la cel mult două module care se finalizează la sfârșitul anului

școlar, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației școlare la cel

mult două module.

(3) Pentru elevii corigenți se organizează anual o singură sesiune de examene de corigență, într-o

perioadă stabilită de Ministerul Educației și Cercetării.

(4) Pentru elevii corigenți menționați la alin. (2) lit. a) se organizează și o sesiune specială de

examene de corigență, în ultima săptămână a anului școlar. Media fiecărui modul, obținută în cadrul

sesiunii speciale de corigență, este și media anuală a modulului.

Articolul 120

(1) Sunt declarați repetenți:

a) elevii care au obținut calificativul „Insuficient“/medii anuale sub 5,00 la mai mult de două

discipline de învățământ/module care se finalizează la sfârșitul anului școlar. Prevederile se

aplică și elevilor care nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigență în

sesiunea specială, organizată în conformitate cu art. 119 alin. (4);

b) elevii care au obținut la purtare calificativul anual „Insuficient“/media anuală mai mică de

6,00;

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 28/45

c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau la sesiunea specială

prevăzută la art. 119 alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la

care se află în situație de corigență;

d) elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o

disciplină/un modul;

e) elevii exmatriculați, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele școlare

„Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ sau în altă

unitate de învățământ“, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învățământ pentru o

perioadă de trei ani“.

(2) La sfârșitul clasei pregătitoare și al clasei I elevii nu pot fi lăsați repetenți. Elevii care,

pe parcursul anului școlar, au manifestat dificultăți de învățare, menționate în raportul de

evaluare a dezvoltării fizice, socioemoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și

a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare, rămân în colectivele în care au

învățat și intră, pe parcursul anului școlar următor, într-un program de remediere/recuperare

școlară, realizat de un învățător/institutor/profesor pentru învățământul primar împreună cu un

specialist de la centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului

București de Resurse și Asistență Educațională.

Articolul 121

(1) Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar următor în clasa pe care o repetă, la

aceeași unitate de învățământ, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de

lege, sau se pot transfera la o altă unitate de învățământ.

(2) Pentru elevii din învățământul secundar superior și din învățământul postliceal declarați

repetenți la sfârșitul primului an de studii, reînscrierea se poate face și peste cifra de

școlarizare aprobată.

(3) În ciclul superior al liceului și în învățământul postliceal cu frecvență, elevii se pot afla în

situația de repetenție de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată.

(4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului sau din învățământul

postliceal care repetă a doua oară un an școlar sau care se află în stare de repetenție pentru a

treia oară se poate realiza în învățământul cu frecvență redusă.

Articolul 122

(1) După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de

învățământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă de către director,

în cazuri justificate, o singură dată pe an școlar.

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unității de învățământ, în termen de 24 de ore

de la afișarea rezultatelor examenului de corigență.

(3) Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai

târziu de data începerii cursurilor noului an școlar.

(4) Comisia de reexaminare se numește prin decizie a directorului și este formată din alte cadre

didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară.

Articolul 123

(1) Pentru elevii declarați corigenți sau amânați anual, examinarea se face din toată materia

studiată în anul școlar, conform programei școlare.

(2) Pentru elevii amânați pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situației se face

numai din materia acelui semestru.

(3) Pentru elevii care susțin examene de diferență, examinarea se face din toată materia studiată în

anul școlar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcție de situație.

(4) Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferență sunt cele prevăzute în trunchiul comun

și în curriculumul diferențiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se face

transferul și care nu au fost studiate de candidat. Se susține examen separat pentru fiecare

clasă/an de studiu. Notele obținute la examenele de diferență din curriculumul diferențiat se

consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în calcul pentru media anuală a elevului pentru

fiecare an de studiu încheiat.

(5) În situația transferării elevului după semestrul I, secretarul școlii înscrie în catalogul

clasei la care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care

elevul le studiază la specializarea/calificarea la care s-a transferat. Notele obținute la examenele

de diferențe susținute la disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul comun și în curriculumul

diferențiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se transferă și care nu au

fost studiate de candidat anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la

disciplinele/modulele respective.

(6) Nu se susțin examene de diferență pentru disciplinele din curriculumul la decizia școlii.

(7) În cazul elevilor transferați, aceștia preiau disciplinele opționale ale clasei în care se

transferă. În situația transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul

acestuia, mediile semestriale obținute la disciplinele opționale ale clasei la sfârșitul semestrului

al II-lea devin medii anuale pentru disciplina respectivă.

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 29/45

(8) În situația menționată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute atât disciplinele

opționale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de învățământ de la care se transferă, la care are

situația școlară încheiată pe primul semestru, cât și cele ale clasei din unitatea de învățământ la

care se transferă. În acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opționale devine

medie anuală.

(9) În cazul transferului elevilor corigenți la cel mult două discipline/module, cu schimbarea

profilului/specializării/calificării profesionale, și care nu vor mai studia la unitatea de

învățământ primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susține doar examenele de diferență.

Prevederea se aplică și în cazul elevilor declarați amânați.

Articolul 124

(1) Obligația de a frecventa cursurile la forma cu frecvență încetează la vârsta de 18 ani.

Persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu până la această vârstă și care au depășit

cu mai mult de trei ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere, și la forma de

învățământ cu frecvență, cursuri serale sau la forma cu frecvență redusă.

(2) Persoanele care au depășit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise și

care nu au absolvit învățământul primar până la vârsta de 14 ani, precum și persoanele care au

depășit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise și care nu au finalizat

învățământul secundar inferior pot continua studiile, la solicitarea acestora, și în programul „A

doua șansă“, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Articolul 125

(1) Elevii care, indiferent de cetățenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învățământ

din altă țară sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe teritoriul

României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări pot dobândi calitatea de

elev în România numai după recunoașterea sau echivalarea de către inspectoratele școlare județene,

Inspectoratul Școlar al Municipiului București, respectiv de către minister a studiilor urmate în

străinătate și, după caz, după susținerea examenelor de diferență stabilite în cadrul procedurii de

echivalare.

(2) Elevii menționați la alin. (1) vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii de

echivalare, indiferent de momentul în care părinții sau reprezentanții legali ai acestora solicită

școlarizarea.

(3) Activitatea elevilor audienți va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate mențiunile

privind evaluările și frecvența urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea

recunoașterii și a echivalării studiilor parcurse în străinătate și după promovarea eventualelor

examene de diferență.

(4) Indiferent de cetățenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca

audient se face, prin decizie, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii

consiliului de administrație luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din

cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la

nivelul unității de învățământ, din care fac parte și directorul/directorul adjunct și un

psiholog/consilier școlar.

(5) Evaluarea situației elevului și decizia menționată la alin. (4) vor ține cont de vârsta și

nivelul dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinților, de nivelul obținut

în urma unei evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluție școlară.

(6) În cazul în care părinții sau reprezentanții legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei

privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru

care optează părinții, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinții sau reprezentanții legali ai elevului la

unitatea de învățământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învățământ transmite

dosarul către inspectoratul școlar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca

audient. Dosarul este transmis, în maximum 5 zile de la înregistrare, de către inspectoratul școlar

către compartimentul de specialitate din minister, numai în cazul echivalării claselor a XI-a și a

XII-a, pentru recunoașterea și echivalarea celorlalte clase aplicându-se normele legale în vigoare.

Ministerul Educației și Cercetării emite documentul de echivalare în termen de 30 de zile de la

primirea dosarului.

(8) În cazul în care părinții sau reprezentanții legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile

de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase

absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).

(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor

școlare județene, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, respectiv al ministerului

privind recunoașterea și echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei și i

se transferă din catalogul provizoriu toate mențiunile cu privire la activitatea desfășurată - note,

absențe etc.

(10) În situația în care studiile făcute în străinătate sau la organizații furnizoare de educație

care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme

educaționale din alte țări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parțial de către

inspectoratele școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, respectiv de către

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 30/45

minister, iar între ultima clasă echivalată și clasa în care este înscris elevul ca audient există

una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4)

solicită inspectoratului școlar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în

vederea încheierii situației școlare pentru anii neechivalați sau care nu au fost parcurși ori

promovați.

(11) În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul școlar constituie o comisie de evaluare

formată din cadre didactice și cel puțin un inspector școlar/profesor metodist, care evaluează

elevul, în termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor școlare în vigoare, la toate

disciplinele/modulele din planul-cadru de învățământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au

fost parcurse ori promovate. După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa

următoare ultimei clase promovate fie prin recunoaștere și echivalare, fie prin promovarea

examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de desfășurare și rezultatele evaluării vor fi trecute

într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învățământ în care elevul urmează să

frecventeze cursurile. Această procedură se aplică și în cazul persoanelor, indiferent de cetățenie

sau statut, care solicită continuarea studiilor și înscrierea în sistemul românesc, fără a prezenta

documente care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizații furnizoare de educație

care organizează și desfășoară pe teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme

educaționale din alte țări, care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenției Române pentru

Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar.

(12) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei

discipline din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de

studiu. Dacă elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (10) la 3 sau mai multe

discipline/module, acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu

promovează examenul de diferență la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele

inferioare, apoi sunt afișate rezultatele evaluării. Dacă părintele sau reprezentantul legal,

respectiv elevul major solicită reexaminarea în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor

primei examinări, se aprobă reexaminarea. În cazul în care nu promovează nici în urma reexaminării,

elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care a promovat examenele la toate

disciplinele.

(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea și participarea la cursul de inițiere

în limba română se fac conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educației și

cercetării. Pentru persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecție internațională,

înscrierea în învățământul românesc, la oricare din formele de învățământ, se poate face, în cazul

elevilor majori, la solicitarea acestora sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinților

sau reprezentanților legali. Înscrierea în învățământul preuniversitar se poate face, în condițiile

participării la cursul de inițiere în limba română și, după caz, fie după primirea avizului privind

recunoașterea și echivalarea studiilor de către instituțiile abilitate, fie după parcurgerea

procedurilor prevăzute la alin. (10)-(12). Persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de

protecție internațională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul programului „A

doua șansă“, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării,

simultan cu participarea la cursul de inițiere în limba română.

(14) Copiilor lucrătorilor migranți li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la

învățământul obligatoriu din România.

(15) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învățământul românesc li se aplică

prevederile elaborate de minister privind școlarizarea elevilor străini în învățământul

preuniversitar din România.

(16) Prin excepție de la prevederile alin (1)-(12), în temeiul Legii nr. 356/2007 pentru aderarea

României la Convenția privind definirea statutului școlilor europene, adoptată la Luxemburg la 21

iunie 1994, elevilor români înscriși în sistemul școlilor europene, reintegrați în sistemul

educațional național, li se recunosc și li se echivalează în procedură simplificată, pe baza cererii

avizate de către Ministerul Educației și Cercetării, prin direcția cu atribuții în domeniul școlilor

europene, notele/calificativele obținute, cu încadrarea în clasa corespunzătoare,

Articolul 126

(1) Elevilor dintr-o unitate de învățământ de stat, particular sau confesional din România, care

urmează să continue studiile în alte țări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul

în unitatea de învățământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau

reprezentantului legal.

(2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetățenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul

de învățământ românesc după începerea cursurilor noului an școlar, se aplică procedura referitoare

la recunoaștere și echivalare și, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se

poate echivala anul școlar parcurs în străinătate.

Articolul 127

(1) Consiliile profesorale din unitățile de învățământ de stat, particular sau confesional validează

situația școlară a elevilor, pe clase, în ședința de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar

secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal numărul elevilor promovați, numărul și numele

elevilor corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați, precum și numele elevilor cu note la purtare

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 31/45

mai mici de 7,00, respectiv 8,00 pentru profilul pedagogic și unitățile de învățământ teologic și

militar/calificative mai puțin de „Bine“.

(2) Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris părinților sau

reprezentanților legali sau, după caz, elevilor majori de către învățător/institutor/profesorul

pentru învățământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor

fiecărui semestru/an școlar.

(3) Pentru elevii amânați sau corigenți, învățătorul/ institutorul/profesorul pentru învățământul

primar/profesorul diriginte comunică în scris părinților, tutorelui sau reprezentantului legal

programul de desfășurare a examenelor de corigență și perioada de încheiere a situației școlare.

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui/ reprezentantului legal sau al

elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepția situației prevăzute de Legea nr.

272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și

completările ulterioare.

Secțiunea a 2-a Examenele organizate la nivelul unităților de învățământ

Articolul 128

(1) Examenele organizate de unitățile de învățământ sunt:

a) examen de corigență;

b) examen de încheiere a situației școlare pentru elevii declarați amânați;

c) examen de diferențe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învățământ este condiționată

de promovarea unor astfel de examene;

d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a.

(2) Organizarea în unitățile de învățământ a examenelor de admitere în învățământul liceal sau

profesional, inclusiv învățământ profesional și tehnic dual, precum și a examenelor și evaluărilor

naționale se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.

(3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a

învățământului primar. În situația în care părintele, tutorele sau reprezentantul legal decide

înscrierea copilului în clasa pregătitoare înainte de vârsta stabilită prin lege, după caz, conform

normelor în vigoare, cadrul didactic de la grupa de învățământ preșcolar pe care a frecventat-o

copilul sau centrul județean de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de

Resurse și Asistență Educațională, pentru copiii care se întorc din străinătate, realizează

evaluarea nivelului de dezvoltare al acestora.

(4) Fac excepție de la prevederile alin. (3) unitățile de învățământ cu predare în limbile

minorităților naționale, care pot organiza testări ale nivelului cunoașterii limbii de predare, în

cazul în care numărul candidaților la înscrierea în clasa pregătitoare depășește numărul de locuri,

în baza metodologiei de înscriere în învățământul primar aprobate prin ordin al ministrului

educației și cercetării.

(5) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare este permisă

pentru unitățile de învățământ cu profil artistic și cu profil sportiv, în vederea testării

aptitudinilor specifice, în baza metodologiei de înscriere în învățământul primar aprobate prin

ordin al ministrului educației și cercetării.

(6) Organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a este permisă în

următoarele situații:

a) pentru unitățile de învățământ care nu au clase de învățământ primar, iar numărul cererilor de

înscriere în clasa a V-a depășește numărul locurilor oferite;

b) pentru unitățile de învățământ cu profil artistic și cu profil sportiv, în vederea testării

aptitudinilor specifice;

c) pentru unitățile de învățământ care urmăresc formarea unor clase cu predare în regim intensiv a

unei limbi de circulație internațională, în vederea verificării nivelului de cunoaștere a limbii

respective.

(7) Elevii care, anterior înscrierii în clasa a V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a unei

limbi de circulație internațională au susținut examene de competență lingvistică într-o limbă de

circulație internațională și au obținut o diplomă nivel A1 sau nivel superior sunt admiși fără a mai

susține proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă respectivă, numai dacă numărul total al

elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat

pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi de circulație internațională. În cazul în

care numărul total al elevilor care optează pentru clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi

de circulație internațională este mai mare decât numărul de locuri aprobat pentru acest tip de

clase, toți elevii susțin examenul pentru evaluarea nivelului de cunoștințe al limbii respective.

(8) În situații excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea, de către

instituția/organizația care administrează examenul respectiv, a diplomei menționate la alin. (7),

părintele/reprezentantul legal al candidatului poate depune o adeverință care să ateste promovarea

examenului, eliberată de respectiva instituție/organizație.

Articolul 129

Desfășurarea examenelor de diferență are loc, de regulă, în perioada vacanțelor școlare.

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 32/45

Articolul 130

La examenele de diferență pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învățământ la

alta nu se acordă reexaminare.

Articolul 131

(1) Pentru desfășurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale și practice, după caz.

La toate examenele se susțin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă și proba orală.

(2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/și

specializării/calificării profesionale, este necesară și proba practică, modalitățile de susținere a

acesteia, precum și cea de-a doua probă de examen sunt stabilite de directorul unității de

învățământ împreună cu membrii comisiei pentru curriculum.

(3) Proba practică se susține la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activități.

(4) Directorul unității de învățământ stabilește, prin decizie, în baza hotărârii consiliului de

administrație, componența comisiilor și datele de desfășurare a examenelor. Comisia de corigențe are

în componență un președinte și câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe

disciplină. Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor.

(5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeași specialitate sau,

după caz, specialități înrudite/din aceeași arie curriculară.

(6) Pentru examinarea elevilor corigenți, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat

elevului disciplina/modulul de învățământ în timpul anului școlar. În mod excepțional, în situația

în care între elev și profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în

comisia de examen este numit un alt cadru didactic de aceeași specialitate sau, după caz, de

specialități înrudite din aceeași arie curriculară.

Articolul 132

(1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învățământul primar și de 90 de

minute pentru învățământul secundar și postliceal, din momentul primirii subiectelor de către elev.

Proba scrisă conține două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la

alegere.

(2) Proba orală a examenelor se desfășoară prin dialog cadru didactic - elev, pe baza biletelor de

examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susțin

examenul la disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conține două subiecte. Elevul

poate schimba biletul de examen cel mult o dată.

(3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susținută de

acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi și

fracționare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota

întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigență, fracțiunile de 50 de

sutimi rotunjindu-se în favoarea elevului.

(4) Media obținută de elev la examenul de corigență este media aritmetică, calculată cu două

zecimale, fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale

acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o diferență mai mare de un punct. În caz contrar,

medierea o face președintele comisiei de examen.

(5) La clasele la care evaluarea cunoștințelor se face prin calificative se procedează astfel: după

corectarea lucrărilor scrise și după susținerea examenului oral, fiecare examinator acordă

calificativul său; calificativul final al elevului la examenul de corigență se stabilește de comun

acord între cei doi examinatori.

Articolul 133

(1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen dacă obține cel puțin

calificativul „Suficient“/media 5,00.

(2) Sunt declarați promovați anual elevii care obțin, la fiecare disciplină/modul la care susțin

examenul de corigență, cel puțin calificativul „Suficient“/media 5,00.

(3) Media obținută la examenul de corigență, la cel de încheiere a situației școlare pentru elevii

amânați pentru un an și la examenul de diferență care echivalează o disciplină studiată timp de un

an școlar constituie media anuală a disciplinei respective și intră în calculul mediei generale

anuale.

(4) La examenul de încheiere a situației școlare pentru elevii amânați pe semestrul al II-lea sau la

examenul de diferență care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media

obținută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.

Articolul 134

(1) Elevii corigenți sau amânați care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite

cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinați la o dată

ulterioară, stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai târziu de începerea cursurilor

noului an școlar.

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 33/45

(2) În situații excepționale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu

acte, inspectoratul școlar poate aproba susținerea examenului și după începerea cursurilor noului an

școlar.

Articolul 135

(1) Rezultatele obținute la examenele de încheiere a situației școlare, la examenele pentru elevii

amânați și la examenele de corigență, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul

de examen de către cadrele didactice examinatoare și se trec în catalogul clasei de către

secretarul-șef/secretarul unității de învățământ, în termen de maximum 5 zile de la afișarea

rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an școlar, cu excepția

situațiilor prevăzute la art. 134 alin. (2), când rezultatele se consemnează în catalogul clasei în

termen de 5 zile de la afișare.

(2) Rezultatele obținute de elevi la examenele de diferență se consemnează în catalogul de examen de

către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol și în catalogul clasei de către

secretarul-șef/secretarul unității de învățământ.

(3) În catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare probă, nota

finală acordată de fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum și media

obținută de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către

examinatori și de către președintele comisiei, imediat după terminarea examenului.

(4) Președintele comisiei de examen predă secretarului unității de învățământ toate documentele

specifice acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise și însemnările elevilor la proba

orală/practică. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de

data începerii cursurilor noului an școlar, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 134 alin. (2).

(5) Lucrările scrise și foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în

arhiva unității de învățământ timp de un an.

(6) Rezultatul la examenele de corigență și la examenele de încheiere a situației pentru elevii

amânați, precum și situația școlară anuală a elevilor se afișează, la loc vizibil, a doua zi după

încheierea sesiunii de examen și se consemnează în procesul-verbal al primei ședințe a consiliului

profesoral.

Articolul 136

După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situației de corigență sau de reexaminare,

învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte consemnează în

catalog situația școlară a elevilor care au participat la aceste examene.

Capitolul IV Transferul elevilor

Articolul 137

Copiii și elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învățământ la

alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare

profesională la alta, de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu prevederile

prezentului regulament și ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ

la care se face transferul.

Articolul 138

Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea consiliului de administrație al unității de

învățământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administrație

al unității de învățământ de la care se transferă.

Articolul 139

(1) În învățământul antepreșcolar/preșcolar, primar, gimnazial, învățământul profesional, liceal,

postliceal, precum și în învățământul dual, elevii se pot transfera de la o grupă/formațiune de

studiu la alta, în aceeași unitate de învățământ, sau de la o unitate de învățământ la alta, în

limita efectivelor maxime de antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/formațiunea de studiu.

(2) În învățământul dual, transferul elevilor de la o grupă/formațiune de studiu la alta, în aceeași

unitate de învățământ, sau de la o unitate de învățământ la alta nu se poate efectua decât cu avizul

operatorului economic.

(3) În situații excepționale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de

antepreșcolari/preșcolari/elevi la grupă/formațiunea de studiu, inspectoratul școlar poate aproba

depășirea efectivului maxim.

Articolul 140

(1) În învățământul profesional, liceal sau postliceal, inclusiv în învățământul dual, aprobarea

transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, specializarea/calificarea

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 34/45

profesională este condiționată de promovarea examenelor de diferență.

(2) Disciplinele/Modulele la care se susțin examene de diferență se stabilesc prin compararea celor

două planuri-cadru. Modalitățile de susținere a acestor diferențe se stabilesc de către consiliul de

administrație al unității de învățământ și la propunerea membrilor comisiei pentru curriculum.

Articolul 141

(1) Elevii din învățământul liceal, din învățământul profesional și din învățământul postliceal se

pot transfera, păstrând forma de învățământ, cu respectarea următoarelor condiții:

a) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul

semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media ultimului admis la specializarea

la care se solicită transferul; în situații medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale

județene/a municipiului București, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative și

în situațiile excepționale prevăzute la art. 144 alin. (4), elevii din clasa a IX-a a învățământului

liceal pot fi transferați și în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu

respectarea condiției de medie menționate anterior și în limita efectivelor maxime la clasă,

stabilite de lege;

b) în cadrul învățământului liceal, elevii din clasele a X-a - a XII/XIII-a se pot transfera, de

regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la

care se solicită transferul;

c) în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii de la clasa a IX-a se pot

transfera numai după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu media

ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită transferul; în situații medicale

deosebite, elevii din clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani pot fi

transferați și în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, pe baza avizului

comisiei medicale județene/a municipiului București, cu respectarea condiției de medie menționate

anterior;

d) în cadrul învățământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a și a XI-a se

pot transfera, de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului

promovat din clasa la care se solicită transferul. Excepțiile de la această prevedere se aprobă de

către consiliul de administrație;

e) elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din învățământul liceal se pot transfera în aceeași

clasă în învățământul profesional cu durata de 3 ani după susținerea examenelor de diferență, în

limita efectivului de 30 de elevi la clasă și în baza criteriilor prevăzute de regulamentul de

organizare și funcționare a unității de învățământ la care se solicită transferul;

f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învățământului profesional cu durata de 3 ani se pot

transfera doar în clasa a IX-a a învățământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la

profilul și specializarea la care solicită transferul. Elevii din clasele a X-a și a XI-a din

învățământul profesional cu durata de 3 ani se pot transfera în clasa a X-a din învățământul liceal,

cu respectarea condiției de medie a clasei la care solicită transferul și după promovarea examenelor

de diferență;

g) elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu

frecvență cursuri de zi la învățământul cu frecvență cursuri serale, în anul terminal, după

absolvirea semestrului I și după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență.

(2) Prevederile alin. (1) lit. c), d), e) și f) se aplică și în cazul învățământului profesional și

tehnic dual.

Articolul 142

Elevii din învățământul liceal, din învățământul profesional și din învățământul postliceal se pot

transfera de la o formă de învățământ la alta astfel:

a) elevii de la învățământul cu frecvență redusă se pot transfera la forma de învățământ cu

frecvență, după susținerea și promovarea examenelor de diferență, dacă au media anuală cel puțin

7,00 la fiecare disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă și

potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a unității de

învățământ; transferul se face, de regulă, în aceeași clasă, cu excepția elevilor din clasa

terminală de la învățământul cu frecvență redusă, pentru care durata studiilor este mai mare cu un

an, care se pot transfera în clasa terminală din învățământul cu frecvență;

b) elevii de la învățământul cu frecvență se pot transfera la forma de învățământ cu frecvență

redusă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă;

c) elevii din clasele terminale ale învățământului liceal se pot transfera de la învățământul cu

frecvență la învățământul cu frecvență redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I și

după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență. Elevii din învățământul profesional și

tehnic dual se pot transfera în învățământul care nu are caracteristicile acestei forme de

organizare, după susținerea, dacă este cazul, a examenelor de diferență, în limita efectivelor

maxime de elevi la clasă și potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de organizare și

funcționare a unității de învățământ; elevii din învățământul liceal, profesional și postliceal se

pot transfera în învățământul profesional și tehnic dual, după susținerea, dacă este cazul, a

examenelor de diferență, cu respectarea prevederilor legale privind efectivele de elevi la clasă.

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 35/45

Articolul 143

(1) Transferul elevilor de la o formațiune de studiu cu predarea unei limbi de circulație

internațională în regim normal la o formațiune de studiu cu predare intensivă, respectiv bilingvă a

unei limbi de circulație internațională se realizează astfel:

a) la nivel gimnazial, începând cu clasa a V-a, elevii care se pot transfera de la o unitate de

învățământ la alta, de la o formațiune de studiu cu predarea unei limbi de circulație internațională

în regim normal la o formațiune de studiu cu predarea intensivă a unei limbi de circulație

internațională vor susține un test de aptitudini și cunoștințe la limba modernă;

b) testul de aptitudini și cunoștințe va fi elaborat la nivelul unității de învățământ în care

elevul se transferă, de către o comisie desemnată în acest sens de directorul unității de

învățământ;

c) la nivel liceal, începând cu clasa a IX-a, elevii care se transferă la clasele cu predare

intensivă, respectiv bilingvă a unei limbi de circulație internațională vor susține examene de

diferență (după caz) și un test de verificare a competențelor lingvistice în unitatea de învățământ

la care se transferă.

(2) Subiectele aferente testelor/probelor vor fi elaborate la nivelul unității de învățământ de

către o comisie desemnată în acest sens de directorul unității de învățământ.

(3) Elevii din secțiile bilingve francofone care solicită schimbarea disciplinei nonlingvistice vor

susține examen de diferență în vacanța intersemestrială.

Articolul 144

(1) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, profilul și/sau specializarea se

efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanței de vară. Prin excepție,

transferurile de la nivelurile antepreșcolar și preșcolar se pot face oricând în timpul anului

școlar, ținând cont de interesul superior al copilului.

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învățământ se efectuează în următoarele perioade:

a) de la învățământul cu frecvență la cel cu frecvență redusă, de regulă în perioada

intersemestrială sau a vacanței de vară; în aceleași perioade se efectuează și transferul la/de la

învățământul profesional și tehnic și de la/la învățământul dual la învățământul liceal tehnologic.

Transferurile în cursul anului școlar se pot aproba în mod excepțional în cazurile precizate la alin

(4);

b) de la învățământul cu frecvență redusă la cel cu frecvență, numai în perioada vacanței de vară.

(3) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ, cu schimbarea profilului și/sau a

specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanței de vară, conform hotărârii consiliului

de administrație al unității de învățământ la care se solicită transferul.

(4) Transferul elevilor în timpul anului școlar se poate efectua, în mod excepțional, cu respectarea

prevederilor prezentului regulament, în următoarele situații:

a) la schimbarea domiciliului părinților într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al

municipiului București;

b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de

direcția de sănătate publică;

c) de la clasele de învățământ liceal la clasele de învățământ profesional;

d) la/de la învățământul de artă, sportiv și militar;

e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare

bilingv la celelalte clase;

f) în alte situații excepționale, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului

școlar.

Articolul 145

Gemenii, tripleții etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea

părintelui sau reprezentantului legal sau la cererea elevilor, dacă aceștia sunt majori, cu

aprobarea consiliului de administrație al unității de învățământ.

Articolul 146

(1) În mod excepțional, elevii din unitățile de învățământ liceal și postliceal din sistemul de

apărare, ordine publică și securitate națională declarați „Inapt“/ „Necorespunzător“ pentru cariera

militară, cei care comit abateri grave sau cei care nu doresc să mai urmeze cursurile respectivelor

unități de învățământ se transferă în unități de învățământ din rețeaua Ministerului Educației și

Cercetării, în timpul anului școlar. Transferul se efectuează cu respectarea prevederilor

prezentului regulament, precum și a reglementărilor specifice ministerelor de care aparțin unitățile

de învățământ unde este înmatriculat elevul.

(2) Copiii personalului în activitate, decedat, rănit sau încadrat în grad de invaliditate conform

legii, din următoarele categorii: cadre militare, militari angajați pe bază de contract, funcționari

publici cu statut special, în timpul sau din cauza serviciului militar, personal civil, se pot

transfera, la cerere, din unitățile de învățământ liceal sau postliceal din rețeaua Ministerului

Educației și Cercetării în unitățile de învățământ liceal și postliceal din sistemul de apărare,

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 36/45

ordine publică și securitate națională, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare și au fost

declarați „Admis“ la probele de selecție, în baza dosarului de candidat, conform reglementărilor

specifice ministerului respectiv.

Articolul 147

(1) Elevii din învățământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la unități de

învățământ de stat, în condițiile prezentului regulament.

(2) Elevii din învățământul preuniversitar de stat se pot transfera în învățământul particular, cu

acordul unității primitoare și în condițiile stabilite de propriul regulament de organizare și

funcționare;

(3) Elevii din învățământul liceal preuniversitar cu profil pedagogic se pot transfera în condițiile

stabilite de prezentul regulament, precum și de regulamentul specific de organizare și funcționare.

Articolul 148

(1) Pentru copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, în funcție de evoluția acestora, se pot

face propuneri de reorientare dinspre învățământul special/special integrat spre învățământul de

masă și invers.

(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau

de către părinții sau reprezentanții legali ai copilului și de către consilierul școlar. Decizia de

reorientare se ia de către comisia de orientare școlară și profesională din cadrul centrului

județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și

Asistență Educațională, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali.

Articolul 149

După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este obligată să solicite situația

școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învățământ de la care se transferă

elevul este obligată să trimită la unitatea de învățământ primitoare situația școlară a celui

transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situației

școlare de către unitatea de învățământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la

cursuri în calitate de audient.

Titlul VIII Evaluarea unităților de învățământ

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 150

Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme

fundamentale:

a) inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ;

b) evaluarea internă și externă a calității educației.

Articolul 151

(1) Inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ reprezintă o activitate de

evaluare generală a performanțelor diferitelor categorii de unități de învățământ, prin raportare

explicită la politicile educaționale, la scopurile și obiectivele dezirabile propuse, la standardele

asumate în funcționarea acestora.

(2) Inspecția de evaluare instituțională se realizează de către inspectoratele școlare și minister,

prin inspecția școlară generală a unităților de învățământ, în conformitate cu prevederile

regulamentului de inspecție a unităților de învățământ, elaborat de minister.

(3) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, prin inspecția școlară, inspectoratele școlare:

a) îndrumă, controlează și monitorizează calitatea activităților de predare-învățare-evaluare;

b) îndrumă, controlează, monitorizează și evaluează calitatea managementului unităților de

învățământ.

(4) Conducerea unităților de învățământ și personalul didactic nu pot refuza inspecția școlară, cu

excepția situațiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acestea nu își pot

desfășura activitățile profesionale curente.

Capitolul II Evaluarea internă a calității educației

Articolul 152

(1) Calitatea educației reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învățământ și este

centrată preponderent pe rezultatele învățării.

(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în

învățământul preuniversitar.

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 37/45

Articolul 153

(1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unități de învățământ se înființează

comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC).

(2) Pe baza legislației în vigoare, unitatea de învățământ elaborează și adoptă propria strategie și

propriul regulament de funcționare a comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității.

(3) Conducerea unității de învățământ este direct responsabilă de calitatea educației furnizate.

Articolul 154

În procesele de autoevaluare și monitorizare internă, unitățile de învățământ profesional și tehnic

vor aplica instrumentele Cadrului național de asigurare a calității în învățământul profesional și

tehnic.

Articolul 155

(1) Componența, atribuțiile și responsabilitățile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității

sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.

(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității poate fi remunerată, cu

respectarea legislației în vigoare.

(3) Orice control sau evaluare externă a calității din partea Agenției Române de Asigurare a

Calității în Învățământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de

evaluare internă a activității din unitatea de învățământ.

Capitolul III Evaluarea externă a calității educației

Articolul 156

(1) O formă specifică de evaluare instituțională, diferită de inspecția generală a unităților de

învățământ, o reprezintă evaluarea instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării

periodice a organizațiilor furnizoare de educație, realizată de Agenția Română de Asigurare a

Calității în Învățământul Preuniversitar.

(2) Evaluarea externă a calității educației în unitățile de învățământ se realizează, în

conformitate cu prevederile legale, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul

Preuniversitar.

(3) Unitățile de învățământ se supun procesului de evaluare și acreditare, în condițiile legii.

(4) Evaluarea, autorizarea și acreditarea se fac la nivelul structurilor instituționale, conform

prevederilor legale.

(5) În cazul unităților de învățământ supuse evaluării externe realizate de către Agenția Română de

Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod

distinct, din finanțarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute

de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar pentru această

activitate.

Titlul IX Partenerii educaționali

Capitolul I Drepturile părinților sau reprezentanților legali

Articolul 157

(1) Părinții sau reprezentanții legali ai antepreșcolarului/preșcolarului/elevului sunt parteneri

educaționali principali ai unităților de învățământ.

(2) Părinții sau reprezentanții legali ai copilului/elevului au acces la toate informațiile legate

de sistemul de învățământ care privesc educația copiilor lor.

(3) Părinții sau reprezentanții legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susținuți de

sistemul de învățământ, pentru a se educa și a-și îmbunătăți aptitudinile ca parteneri în relația

familie-școală.

Articolul 158

(1) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic

referitor la situația școlară și la comportamentul propriului copil.

(2) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informații

referitoare numai la situația propriului copil.

Articolul 159

(1) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are acces în incinta unității de

învățământ în concordanță cu procedura de acces, dacă:

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 38/45

a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu

directorul/directorul adjunct al unității de învățământ;

b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unității de învățământ;

d) participă la întâlnirile programate cu educatorul-puericultor/educatoarea/

învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/profesorul diriginte;

e) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți.

(2) Consiliul de administrație are obligația stabilirii procedurii de acces al părinților sau

reprezentanților legali în unitățile de învățământ.

Articolul 160

Părinții sau reprezentanții legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate

juridică, conform legislației în vigoare.

Articolul 161

(1) Rezolvarea situațiilor conflictuale sesizate de părintele/reprezentantul legal al

copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuții amiabile cu salariatul

unității de învățământ implicat, educatorul-puericultor/ educatoarea/

învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar/primar/profesorul diriginte.

Părintele/ Reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuții să

participe și reprezentantul părinților. În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la

rezolvarea conflictului, părintele/reprezentantul legal are dreptul de a se adresa conducerii

unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.

(2) În cazul în care părintele/reprezentantul legal consideră că starea conflictuală nu a fost

rezolvată la nivelul unității de învățământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris,

inspectoratului școlar pentru a media și rezolva starea conflictuală.

Capitolul II Îndatoririle părinților sau reprezentanților legali

Articolul 162

(1) Potrivit prevederilor legale, părintele sau reprezentantul legal are obligația de a asigura

frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea

elevului până la finalizarea studiilor.

(2) Părintele sau reprezentantul legal care nu asigură școlarizarea elevului în perioada

învățământului obligatoriu este sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între

100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.

(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se

realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de

administrație al unității de învățământ.

(4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ,

părintele sau reprezentantul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în

vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formațiune de studiu/pentru evitarea

degradării stării de sănătate a celorlalți elevi/preșcolari din colectivitate/unitatea de

învățământ.

(5) Părintele sau reprezentantul legal are obligația ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu

profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul

primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului, prin mijloace stabilite

de comun acord. Prezența părintelui sau a reprezentantului legal va fi consemnată în caietul

educatorului-puericultor/educatoarei/ învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ

preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură.

(6) Părintele sau reprezentantul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din

patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev.

(7) Părintele sau reprezentantul legal al preșcolarului sau al elevului din învățământul primar are

obligația să îl însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea

activităților educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele sau reprezentantul

legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.

(8) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învățământul primar, gimnazial și ciclul

inferior al liceului are obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea

înscrierii acestuia într-o unitate de învățământ din străinătate.

(9) Dispozițiile alin. (7) nu se aplică în situațiile în care transportul copiilor la și de la

unitatea de învățământ se realizează cu microbuzele școlare. Asigurarea securității și siguranței în

incinta unității de învățământ la venirea și părăsirea acesteia, în special pentru elevii din clasa

pregătitoare, se stabilește prin regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ.

(10) Părintele sau reprezentantul legal al antepreșcolarului/ preșcolarului sau al elevului din

învățământul obligatoriu are obligația de a-l susține pe acesta în activitatea de învățare

desfășurată, inclusiv în activitatea de învățare realizată prin intermediul tehnologiei și al

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 39/45

internetului, și de a colabora cu personalul unității de învățământ pentru desfășurarea în condiții

optime a acestei activități.

Articolul 163

Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor și a

personalului unității de învățământ.

Articolul 164

Respectarea prevederilor prezentului regulament și a regulamentului de organizare și funcționare a

unității de învățământ este obligatorie pentru părinții sau reprezentanții legali ai

copiilor/elevilor.

Capitolul III Adunarea generală a părinților

Articolul 165

(1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții sau reprezentanții legali ai

copiilor/elevilor de la grupă/formațiunea de studiu.

(2) Adunarea generală a părinților hotărăște cu privire la susținerea cadrelor didactice și a

echipei manageriale a unității de învățământ privind activitățile și auxiliarele didactice și

mijloacele de învățământ utilizate în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării

copiilor/elevilor.

(3) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi

și nu situația concretă a unui copil/elev. Situația unui copil/elev se discută individual, numai în

prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al copilului/elevului respectiv.

Articolul 166

(1) Adunarea generală a părinților se convoacă de către educatorul-puericultor/educator/

învățător/institutor/ profesorul pentru învățământul preșcolar/primar/profesorul diriginte, de către

președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi

ori al elevilor clasei.

(2) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este

valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților sau reprezentanților legali

ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din

cei prezenți.

Capitolul IV Comitetul de părinți

Articolul 167

(1) În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înființează și funcționează

comitetul de părinți.

(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea

generală a părinților, convocată de educatorul-puericultor/educatoare/învățător/

institutor/profesorul pentru învățământul preșcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează

ședința.

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 15 zile

calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

(4) Comitetul de părinți pe grupă/clasă se compune din 3 persoane: un președinte și 2 membri. În

prima ședință după alegere, membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le

comunică educatorului-puericultor/profesorului pentru învățământul

antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorului diriginte.

(5) Comitetul de părinți pe grupă/clasă reprezintă interesele părinților sau ale reprezentanților

legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinților sau reprezentanților legali, în

consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială.

Articolul 168

Comitetul de părinți pe grupă/clasă are următoarele atribuții:

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei.

Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinților sau reprezentanților legali;

b) susține organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare la

nivelul grupei/clasei și al unității de învățământ;

c) susține organizarea și desfășurarea de programe de prevenire și combatere a violenței, de

asigurare a siguranței și securității, de combatere a discriminării și de reducere a absenteismului

în mediul școlar;

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 40/45

d) susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale a

grupei/clasei și unității de învățământ, atragerea de fonduri bănești și donații de la persoane

fizice sau juridice, colectate prin asociația de părinți cu personalitate juridică cu respectarea

prevederilor legale în domeniul financiar;

e) sprijină conducerea unității de învățământ și educatorul-puericultor/educatoarea/

învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorul

diriginte și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a

grupei/clasei și a unității de învățământ, conform hotărârii adunării generale;

f) susține organizarea și desfășurarea de activități de consiliere și orientare socioprofesionale;

g) se implică în asigurarea securității copiilor/elevilor în cadrul activităților educative,

extrașcolare și extracurriculare;

h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinților justificarea utilizării fondurilor alocate,

dacă acestea există.

Articolul 169

Președintele comitetului de părinți pe grupă/clasă reprezintă interesele părinților sau ale

reprezentanților legali în relațiile cu consiliul reprezentativ al părinților și asociația de

părinți și, prin acestea, în relație cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme

și organizații.

Articolul 170

(1) În baza hotărârii adunării generale, comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv

financiar prin asociația de părinți cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în

domeniul financiar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a unității de

învățământ și a grupei/clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie.

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută

comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru

copii/elevi/părinți sau reprezentanți legali.

(3) Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a

personalului din unitatea de învățământ în strângerea și/sau gestionarea fondurilor.

Capitolul V Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți

Articolul 171

(1) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al părinților.

(2) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții

comitetelor de părinți.

(3) Consiliul reprezentativ al părinților este o structură fără personalitate juridică a cărei

activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a

președinților comitetelor de părinți pe grupă/clasă din unitatea de învățământ, care nu are

patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații

și a primi finanțări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în

activitățile unității de învățământ prin acțiuni cu caracter logistic - voluntariat.

(4) La nivelul fiecărei unități de învățământ se poate constitui asociația de părinți, în

conformitate cu legislația în vigoare privind asociațiile și fundațiile, care reprezintă drepturile

și interesele părinților din unitatea de învățământ, membri ai acesteia.

Articolul 172

(1) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror

atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în

procesul-verbal al ședinței.

(2) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar.

Convocarea ședințelor consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia

sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți.

(3) Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților sau reprezentanților

legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ.

(4) Consiliul reprezentativ al părinților este întrunit statutar în prezența a două treimi din

numărul total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a

voturilor celor prezenți. În situația în care nu se întrunește cvorumul, ședința se reconvoacă

pentru o dată ulterioară, fiind statutară în prezența a jumătate plus 1 din totalul membrilor.

(5) Președintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice

și juridice.

(6) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate al consiliului reprezentativ al părinților.

(7) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații

excepționale, ședințele consiliului reprezentativ al părinților se pot desfășura online, prin

mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 41/45

Articolul 173

Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:

a) propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la

decizia școlii, inclusiv din oferta națională;

b) sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile

cu rol educativ din comunitatea locală;

c) susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a

absenteismului și a violenței în mediul școlar;

d) promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală;

e) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților

în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;

f) susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;

g) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu

părinții sau reprezentanții legali, pe teme educaționale;

h) colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția

generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu

organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației

elevilor care au nevoie de ocrotire;

i) susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socioprofesională sau de

integrare socială a absolvenților;

j) propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în muncă a

absolvenților;

k) se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în

unitatea de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice;

l) sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor;

m) are inițiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții, în buna desfășurare a activității

în internate și în cantine;

n) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și desfășurarea programului „Școala după

școală“.

Articolul 174

(1) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ poate face demersuri privind

atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către școală, constând în contribuții,

donații, sponsorizări etc. din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate

care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive;

b) acordarea de premii și de burse elevilor;

c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație

materială precară;

e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate prin

hotărâre de către adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.

(2) Organizația de părinți colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local,

județean, regional și național.

Capitolul VI Contractul educațional

Articolul 175

(1) Unitățile de învățământ încheie cu părinții sau reprezentanții legali, în momentul înscrierii

antepreșcolarilor/ preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în

care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.

(2) Modelul contractului educațional este prezentat în anexa la prezentul regulament. Acesta este

particularizat la nivelul fiecărei unități de învățământ prin decizia consiliului de administrație,

după consultarea consiliului de părinți al unității de învățământ.

Articolul 176

(1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de

învățământ.

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educațional se pot realiza printr-un

act adițional acceptat de ambele părți și care se atașează contractului educațional.

Articolul 177

(1) Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părților

semnatare - respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele sau

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 42/45

reprezentantul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților,

obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze.

(2) Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte sau

reprezentant legal, altul pentru unitatea de învățământ, și își produce efectele de la data

semnării.

(3) Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în

contractul educațional.

(4) Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în

contractul educațional de către fiecare părinte sau reprezentantul legal și adoptă măsurile care se

impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.

(5) Candidații admiși în unitățile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și

securitate națională încheie cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne,

Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, informațiilor, ordinii

publice și securității contracte educaționale prin care sunt stabilite obligațiile părților

contractante, conform instrucțiunilor specifice.

Capitolul VII Școala și comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unitățile de învățământ și alți

parteneri educaționali

Articolul 178

Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentanți ai comunității locale

colaborează cu consiliul de administrație și cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor

unității de învățământ.

Articolul 179

Unitățile de învățământ pot realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de educație și

cultură, organisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de

organizații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației.

Articolul 180

Unitățile de învățământ, de sine stătător sau în parteneriat cu autoritățile administrației publice

locale și cu alte instituții și organisme publice și private: case de cultură, furnizori de formare

continuă, parteneri sociali, organizații nonguvernamentale și altele asemenea, pot organiza la nivel

local centre comunitare de învățare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaționale

adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-țintă interesate.

Articolul 181

Unitățile de învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului

regulament, pot iniția, în parteneriat cu autoritățile administrației publice locale și cu

organizațiile de părinți, în baza hotărârii consiliului de administrație, activități educative,

recreative, de timp liber, pentru consolidarea competențelor dobândite sau pentru accelerarea

învățării, precum și activități de învățare remedială cu elevii, prin programul „Școala după

școală“.

Articolul 182

(1) Parteneriatul cu autoritățile administrației publice locale are ca scop derularea unor

activități/programe educaționale în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite de

unitatea de învățământ.

(2) Activitățile derulate în parteneriat nu pot avea conotații politice, de propagandă electorală,

de prozelitism religios și nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.

(3) Autoritățile administrației publice locale asigură condițiile și fondurile necesare pentru

implementarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă și pentru asigurarea

securității copiilor/elevilor și a personalului în perimetrul unității de învățământ.

Articolul 183

(1) Unitățile de învățământ încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu operatorii

economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.

(2) Protocolul conține prevederi clare cu privire la responsabilitățile părților, referitoare la

asigurarea securității elevilor și a personalului școlii, respectarea normelor de sănătate și

securitate în muncă, asigurarea transportului la și de la operatorul economic, durata activităților,

drepturile și îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor

legale în vigoare. De asemenea unitățile de învățământ profesional și tehnic încheie parteneriate și

protocoale de colaborare cu operatorii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.

Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică ce școlarizează în învățământ

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 43/45

profesional și tehnic dual încheie contracte de parteneriat cu unul sau mai mulți operatori

economici sau cu o asociație/un consorțiu de operatori economici și cu unitatea administrativteritorială

pe raza căreia se află unitatea școlară. Pentru pregătirea profesională, fiecare elev

major, respectiv părintele sau reprezentantul legal al elevului minor din aceste unități de

învățământ prevăzute încheie un contract de pregătire practică individual cu operatorul economic și

unitatea de învățământ. Contractele prevăzute se reglementează prin metodologii specifice aprobate

prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Articolul 184

(1) Unitățile de învățământ încheie protocoale de parteneriat cu organizații nonguvernamentale,

unități medicale, poliție, jandarmerie, instituții de cultură, asociații confesionale, alte

organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaționale stabilite prin proiectul de dezvoltare

instituțională/planul de acțiune al unității de învățământ.

(2) Protocolul conține prevederi cu privire la responsabilitățile părților implicate, cu respectarea

prevederilor legale în vigoare.

(3) În cazul derulării unor activități în afara perimetrului unității de învățământ, în protocol se

va specifica concret cărei părți îi revine responsabilitatea asigurării securității

copiilor/elevilor.

(4) Bilanțul activităților realizate va fi făcut public, prin afișare la sediul unității, pe site-ul

școlii, prin comunicate de presă și prin alte mijloace de informare.

(5) Unitățile de învățământ pot încheia protocoale de parteneriat și pot derula activități comune cu

unități de învățământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalității

copiilor și a tinerilor, respectându-se legislația în vigoare din statele din care provin

instituțiile respective.

(6) Reprezentanții părinților se vor implica direct în buna derulare a activităților din cadrul

parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ.

Titlul X Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 185

Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării

examenelor/evaluărilor naționale.

Articolul 186

(1) În unitățile de învățământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare.

(2) În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea

telefoanelor mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în

timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul

educativ sau în situații de urgență. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în

locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ.

Articolul 187

(1) În unitățile de învățământ se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice

formă de discriminare a copiilor/elevilor și a personalului din unitate.

(2) În unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al

elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea

participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ sau

altele asemenea.

Articolul 188

(1) În termen de 45 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al

României, Partea I, consiliile de administrație ale unităților de învățământ sunt obligate ca, pe

baza acestuia și a dispozițiilor legale în vigoare, să aprobe propriile regulamente de organizare și

funcționare.

(2) La elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern se respectă

și prevederile din Statutul elevului, aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.

Articolul 189

Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXĂ

la regulamentul-cadru

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 44/45

Modelul contractului educațional

Antet școală

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările

ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ

preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, ale Legii

nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și

completările ulterioare,

se încheie prezentul

CONTRACT EDUCAȚIONAL

I. Părțile semnatare

1. ………………………(unitatea de învățământ),...........……………, cu sediul în ……………………...................………,

reprezentată prin director, doamna/domnul …………….............…………………..

2. Beneficiarul indirect, doamna/domnul ……………………………………………, părinte/tutore/susținător legal al

elevului, cu domiciliul în ……………………………………………

3. Beneficiarul direct al educației, …………............................ elev

II. Scopul contractului

Scopul prezentului contract este asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de

învățământ prin implicarea și responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor

direcți ai educației.

III. Drepturile părților

Drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul-cadru de

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și în Regulamentul-cadru de

organizare și funcționare a unității de învățământ.

IV. Părțile au cel puțin următoarele obligații:*^)

1. Unitatea de învățământ se obligă:

a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ;

b) să asigure respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de

protecție a muncii, de protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ;

c) să se asigure că tot personalul unității de învățământ respectă cu strictețe prevederile

legislației în vigoare;

d) să se asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile

legislației specifice în vigoare;

e) ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile

educaționale pe care le transmite elevilor, și un comportament responsabil;

f) să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată,

direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care afectează

demnitatea, integritatea fizică și psihică a elevului/copilului;

g) să se asigure că personalul din învățământ nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze imaginea

publică a copilului/elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia;

h) să se asigure că personalul din învățământ nu aplică pedepse corporale și nu agresează verbal sau

fizic elevii;

i) să se asigure că personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu

condiționează această evaluare sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip

de avantaje;

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activități care respectă normele de moralitate și nu pun

în niciun moment în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor,

respectiv a personalului unității de învățământ;

k) să se asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și

prozelitism religios.

2. Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligații:

a) asigură frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și ia măsuri pentru școlarizarea

elevului până la finalizarea studiilor;

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de

învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă, pentru evitarea

degradării stării de sănătate a celorlalți copii/elevi din colectivitate/unitatea de învățământ;

c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu

potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree,

vărsături, rinoree etc.);

d) ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul

preșcolar/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cel puțin o dată pe lună,

pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului;

e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de elev;

f) respectă prevederile regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ;

g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unității de învățământ.

3. Elevul are următoarele obligații:

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competențele și de a-și

însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare;

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educației din învățământul de stat,

particular și confesional autorizat/acreditat;

c) de a se prezenta la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de

10.09.2020 REGULAMENT 31/08/2020

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G1TY7107XQ65IY20U4JIA0SI7OS 45/45

învățământ, în cazul elevilor din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență redusă;

d) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă în unitatea de învățământ;

e) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, regulile de

circulație, normele de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a

incendiilor, normele de protecție a mediului;

f) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente

din portofoliul educațional etc.;

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și

mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de

învățământ etc.);

h) de a nu aduce sau difuza în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează

la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și

intoleranța;

i) de a nu organiza/participa la acțiuni de protest altfel decât este prevăzut în Statutul elevului;

j) de a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ, droguri, substanțe

etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări;

k) de a nu introduce și/sau a face uz, în perimetrul unității de învățământ, de orice tipuri de arme

sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea

fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ;

l) de a nu poseda și/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;

m) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față de

colegi și față de personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a

acestora;

n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violență în unitatea de învățământ și în

proximitatea acesteia;

o) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor fără avizul

profesorului de serviciu sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul

primar/profesorului diriginte.

V. Durata contractului

Prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învățământ.

VI. Alte clauze

Vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și

completările ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de

învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020,

Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu

modificările și completările ulterioare.

Încheiat astăzi, ……………........………, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

Unitatea școlară,

……………………

Beneficiar indirect**),

…………………

Am luat cunoștință.

Beneficiar direct, elevul,

(în vârstă de cel puțin 14 ani),

*) Contractul educațional-tip urmează a fi particularizat, la nivelul fiecărei unități de

învățământ, prin decizia consiliului de administrație.

**) Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal, pentru elevii din învățământul antepreșcolar,

preșcolar, primar, gimnazial și liceal, respectiv elevul, pentru învățământul postliceal.

----