Noua Lege a invatamantului

Locul de intalnire al elevilor CNAV care pot discuta aici tot ce doresc dar fara a iesi din topic.
Avatar utilizator
PopaDaniel
MesajeCOLON 56
Membru dinCOLON 23 Noi 2004 15:19
NumeCOLON Popa
PrenumeCOLON Daniel
ClasaCOLON Profesor

Noua Lege a invatamantului

Mesaj de PopaDaniel » 29 Ian 2008 08:10

Noua lege a invatamantului are cateva prevederi interesante pentru elevi. Atasej mai jos principalele modificari ce vor afecta viata elevilor. Va rog sa le cititi si sa le comentati, eventual sa aduceti imbunatatiri/propuneri ce vor fi comunicate mai departe ministerului de catre conducerea liceului.

Legea învătământului – prevederi pentru elevi

Art. 10
(2) Elevul, cu vârsta de până la 16 ani, cu acordul părintelui sau al tutorelui legal instituit, alege confesiunea şi religia pentru studiu; elevii, în vârstă de peste 16 ani, aleg singuri confesiunea şi religia pentru studiu.
(3) La solicitarea scrisă a părintelui sau a tutorelui legal instituit al elevului de până la 16 ani, respectiv la solicitarea scrisă a elevului de peste 16 ani, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără această disciplină. În mod similar, se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile pentru frecventarea orelor la această disciplină.

Art. 12. (1) Învăţământul nu se subordonează scopurilor şi doctrinelor promovate de partide sau de alte formaţiuni politice şi nu se implică în desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică.
(2) În unităţile şi instituţiile de învăţământ se interzic crearea şi funcţionarea partidelor sau a altor formaţiuni politice, precum şi orice acţiune sau manifestare cu caracter politic.
(3) În unităţile şi instituţiile de învăţământ se interzice orice formă, acţiune sau manifestare a prozelitismului religios.
(4) În spaţiile destinate procesului de învăţământ preuniversitar, în cămine, internate, cantine, palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor, biblioteci, tabere şcolare, baze şi complexe cultural-sportive, centre de formare, edituri şi tipografii ale instituţiilor de învăţământ, case ale corpului didactic şi altele sunt interzise activităţile care încalcă normele generale de moralitate, care periclitează sănătatea fizică sau psihică a elevilor.
(5) Activităţile desfăşurate de către instituţii mass-media, ONG-uri, firme de reclamă şi publicitate în cadrul unităţilor de învăţământ şi al spaţiilor aferente acestora vor respecta dreptul la imagine al elevilor şi celelalte drepturi derivate din legislaţia specifică protecţiei drepturilor copilului, precum şi dreptul la imagine al personalului şi al instituţiei de învăţământ.
(6) Se interzice utilizarea în incinta unităţii/instituţiei de învăţământ a oricăror mijloace de înregistrare audio-video în timpul programului şcolar, cu excepţia aparaturii destinate procesului instructiv – educativ şi asigurării siguranţei în perimetrul unităţii/instituţiei de învăţământ.

Art. 15. (1) Învăţământul preuniversitar este organizat pe niveluri, tipuri şi forme care asigură dobândirea şi dezvoltarea competenţelor cheie şi profesionalizarea progresivă în conformitate cu dezvoltările în domeniul educaţiei şi al formării profesionale.
(2) Sistemul de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:
1. educaţia timpurie:
a) educaţia ante-preşcolară (0 – 3 ani)
b) învăţământul preşcolar, care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare (3 - 6 ani)
2. învăţământul primar – 5 clase structurate în:
a) clasa pregătitoare
b) clasele I - IV
3. învăţământul secundar care cuprinde:
a) învăţământ secundar inferior – gimnaziu – care cuprinde 5 clase, respectiv clasele V – IX
b) învăţământ secundar superior – liceu – care cuprinde 3-4 clase, respectiv clasele X-XII/XIII.
4. învăţământul terţiar non-universitar, care cuprinde învăţământul postliceal cu 1 – 3 clase.

Art. 29. (1) Absolvenţii liceului primesc certificat de absolvire, care atestă finalizarea studiilor liceale şi care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul terţiar non universitar, dreptul de a susţine examenul de bacalaureat, respectiv a examenului de certificare/atestare a competenţelor profesionale.
(2) Absolvenţii liceului primesc portofoliu personal pentru educaţie permanentă şi, la cerere, foaia matricolă.

Art. 30. (1) Învăţământul liceal se finalizează cu examen de bacalaureat.
(2) Examenul de bacalaureat este un examen naţional şi se desfăşoară pe baza unei metodologii elaborată şi aprobată de către Ministerul Educaţiei.
(3) În fiecare an şcolar se organizează două sesiuni ale examenului de bacalaureat.
(4) Examenul de bacalaureat constă în susţinerea a două, respectiv trei probe comune, după caz, şi a altor două probe specifice diferenţiate, în funcţie de filieră, profil şi specializare.
(5) Probele comune sunt:
a) limba şi literatura româna, scris şi oral;
b) una din limbile moderne de circulaţie internaţională studiate în liceu, oral;
c) limba şi literatura materna, scris şi oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, respectiv limba si literatura modernă, pentru elevii care au urmat studiile liceale în limba de predare limba modernă respectivă
(6) Probele specifice examenului de bacalaureat sunt stabilite de Ministerul Educaţiei şi sunt făcute publice la începutul primului an de studiu al învăţământului liceal.
(7) Conţinutul programelor de examen şi modul de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat se stabilesc, se aprobă şi se dau publicităţii de Ministerul Educaţiei la începutul ciclului liceal.
(8) Absolvenţilor de liceu care susţin şi promovează examenul de bacalaureat li se eliberează diplomă de bacalaureat.
(9) Absolvenţii care au promovat toate clasele de liceu cu medii generale de minimum 9,50 iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10, primesc diplomă de merit.
(10) Candidaţii proveniţi din învăţământul de stat pot susţine examenul de bacalaureat fără taxă o singură dată. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei.

Art. 31. (1) Pentru anumite filiere, profiluri, respectiv calificări, stabilite de Ministerul Educaţiei, absolvenţii studiilor liceale susţin şi un examen de certificare/atestare a competenţelor profesionale, …

(3) Absolvenţilor de liceu care susţin şi promovează examenul de certificare/atestare a competenţelor profesionale li se eliberează certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, respectiv atestat de competenţe profesionale …

(4) Candidaţii proveniţi din învăţământul de stat pot susţine examenul de certificare/atestare a competenţelor profesionale, fără taxă, o singură dată.

Art. 33. (1) Învăţământul terţiar non-universitar de stat se organizează de către direcţiile judeţene/municipiul Bucureşti, din proprie iniţiativă, la propunerea Ministerul Educaţiei şi a autorităţilor publice locale sau la cererea agenţilor economici şi a altor instituţii interesate, în formele de organizare zi, seral, frecvenţă redusă şi la distanţă
Art. 34. (1) Au dreptul să se înscrie în învăţământul terţiar non universitar absolvenţi de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat.
(2) Admiterea în învăţământul terţiar non universitar se face pe criterii stabilite de unitatea de învăţământ.

Art. 35. (1) Învăţământul terţiar non-universitar se încheie cu examen de certificare a competenţelor profesionale, reglementat de către Ministerul Educaţiei prin metodologie.

Art. 90. (1) Conducerea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică este asigurată de Consiliul de administraţie.
(2) Membrii consiliului de administraţie sunt, în proporţie de 60% reprezentanţi ai unităţii de învăţământ şi în proporţie de 40%, reprezentanţi ai părinţilor, elevilor, ai autorităţilor publice locale, ai agenţilor economici etc. Reprezentanţii unităţii de învăţământ sunt aleşi anual prin vot secret de către consiliul profesoral, cu majoritate simplă.

Art. 103. . (1) În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular se constituie consiliul elevilor format din liderii elevilor de la fiecare clasă.
(2) La nivelul judeţului se constituie Consiliul Judeţean al Elevilor din delegaţii consiliilor elevilor de la nivelul unităţilor de învăţământ, iar la nivel naţional, Consiliul Naţional al Elevilor din delegaţii consiliilor judeţene ale elevilor..
(3) Consiliile menţionate la alin.(1) şi (2) au rol consultativ şi funcţionează pe baza unui regulament elaborat de Consiliul Naţional al Elevilor şi aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.

Art. 104. (1) Efectivele de elevi la clasă se stabilesc de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în aşa fel încât să fie asigurate condiţiile materiale prevăzute de normativele în vigoare şi atingerea standardelor de calitate şi se vor publica la începutul anului şcolar.

d) În învăţământul gimnazial clasa de elevi cuprinde în medie un număr de 24 elevi, dar nu mai mult de 26 elevi.
e) În învăţământul liceal şi terţiar non universitar clasa de elevi cuprinde în medie un număr de 24 elevi, dar nu mai mult de 26 elevi.
f) În învăţământul profesional şi tehnic pregătirea practică realizată prin laborator şi stagiile de instruire practică desfăşurate în atelierele şcoală se organizează pe grupe de elevi. Grupa de elevi cuprinde în medie un număr de 12 elevi, dar nu mai mult de 14.
g) Pentru facilitarea dobândirii competenţelor de comunicare în limbi moderne, activitatea la clasă se organizează pe grupe de elevi. Grupa de elevi cuprinde în medie un număr de 12 elevi, dar nu mai mult de 14.

Art. 124. (1) Administraţia publică locală asigură fonduri pentru creşterea siguranţei elevilor şi a personalului din sistemul educaţional în unităţile de învăţământ şi în perimetrul acestora. Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ stabileşte măsuri pentru prevenirea şi combaterea indisciplinei şi violenţei în şcoli.
(2) Elevii şi personalul din învăţământ beneficiază de poliţă de asigurare de grup în caz de accidente pe perioada cât îşi desfăşoară activitatea în unitatea de învăţământ. Fondurile aferente vor fi asigurate de la bugetele consiliilor locale.
Art. 125. (1) Elevii beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, în tot timpul 0020çanului calendaristic .
(2) Elevii orfani sau din centrele de plasament/casele de tip familial beneficiază de gratuitate pentru categoriile de transport prevăzute la alin. (1).
(3) Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe baza de abonament, în limita a 50 km, dus-întors.
(4) Pentru distanţe mai mari de 50 km se asigură decontarea sumei reprezentând contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru.
(5) Elevii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice.

Art. 133. (1) Părintele sau tutorele legal instituit are dreptul de a alege forma de învăţământ şi felul educaţiei copilului minor.
(2) Asupra dreptului copilului minor de a urma şcoala în limba română sau în limba unei minorităţi naţionale, hotărăşte părintele sau tutorele legal instituit.
(3) Părintele sau tutorele legal instituit este obligat sa ia masuri pentru asigurarea frecventei şcolare a elevului în învăţământul obligatoriu. Nerespectarea acestei prevederi, din culpa părintelui sau a tutorelui instituit legal, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 500 lei şi 2.000 lei. În aceste situaţii, elevul pierde dreptul de a beneficia de burse şi alte drepturi acordate de unitatea de învăţământ.
(4) Părintele sau tutorele legal instituit este obligat, la plecarea din ţară, să comunice, în scris, conducerii unităţii de învăţământ numele şi datele de contact ale persoanei care se va ocupa de creşterea şi îngrijirea copilului pe perioada absenţei din ţară. În cazul în care părintele sau tutorele legal instituit pleacă din ţară însoţit de copil are obligaţia de a înştiinţa, în scris, conducerea unităţii de învăţământ despre această situaţie.
(5) Directorul unităţii de învăţământ este obligat să sesizeze organelor abilitate prin lege faptele menţionate la alin. (3).
(6) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către consiliul de administraţie al unităţii/instituţiei de învăţământ sau de către autorităţile/organele/persoanele abilitate conform legii. Sumele încasate cu titlul de amenzi se constituie venit la bugetul unităţii/instituţiei de învăţământ prin finanţarea complementară.

alexandru

Re: Noua Lege a invatamantului

Mesaj de alexandru » 31 Ian 2008 13:15

PopaDaniel scrieCOLONArt.133 (3) Părintele sau tutorele legal instituit este obligat sa ia masuri pentru asigurarea frecventei şcolare a elevului în învăţământul obligatoriu. Nerespectarea acestei prevederi, din culpa părintelui sau a tutorelui instituit legal, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 500 lei şi 2.000 lei. În aceste situaţii, elevul pierde dreptul de a beneficia de burse şi alte drepturi acordate de unitatea de învăţământ.
cum se vor calcula amenzile? un tarif/aabsenta ca la telefonul mobil? se poate obtine un tarif diferentiat de la ora la ora (de ex o absenta la desen sa coste mai putin)? vor aparea si abonamente? cartele preplatite? :lol:

BUTTON_POST_REPLY

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: 1 şi 0 vizitatori